Return to flip book view

Inwestowanie w Polsce 2023

Page 1

1Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEKOMPENDIUM PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY IPŁACEINWESTOWANIE WPOLSCE 2023 KOMPENDIUM WIEDZY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NT. POLSKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH IPODATKOWYCH: Obcokrajowcy rozpoczynający działalność gospodarczą wPolsce Podatki (CIT, PIT, VAT, PCC) Kontrola podatkowa ipostępowanie sądowe wPolsce Limity podatkowe w2023 r. Umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania Ceny transferowe Leasing wPolsce Ubezpieczenie społeczne pracownika ipracodawcy

Page 2

Wydawca:getsix® Groupul. Zwycięska 45 53-033 WrocławTel.: +48 (71) 388 13 00 Fax: +48 (71) 388 13 10E-mail: wroclaw@getsix.pl Redakcja:TaxaGroup:Sabina Moczko-Wdowczyk Tax Adviser, Licence number: 09738getsix®:Monika Martynkiewicz-FrankOrtwin-Uwe JentschElżbieta NaronNikola FigasAneta Majchrowicz-Bączyk Projekt graficzny iskład:getsix® Polska: Marta Bazan Justyna Janiec© Copyright getsix® Poland, 2023All rights reservedItem Code: P0006 (Kw. 23)ISBN: 978-83-947292-2-6SŁOWO WSTĘPURosnące wyzwania wobec globalnej konkurencji wymagają zgrabnych, bardzo efektywnych struktur przedsiębiorstw. Malejące zasoby oraz rosnąca presja kosztów wymagają prężnej ielastycznejorganizacji.Celem getsix® stało się wspieranie przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców w Polsce przy podejmowaniu tychże wyzwań. Oferta getsix® to szeroki wachlarz wzajemnie się uzupełniających - profesjonalnych usług świadczonych wPolsce wnastępującychdziedzinach: Księgowość, kadry ipłace Doradztwo podatkowe iprawne Doradztwo biznesowe BPO iTechnologia dla księgowościDo grona stałych klientów getsix® należą zarówno firmy polskie, jak również wiele międzynarodowych firm posiadających polskie spółki-córki i/lub oddziały, w szczególności z niemieckiego obszaru językowego. Tą grupą firm opiekuje się zespół posługujący się językiem niemieckim orazangielskim - getsix® Customer Desk. Zatrudniamy ponad 150 pracowników dysponujących wieloletnim doświadczeniem wposzczególnych dziedzinach. Od 2014 roku getsix® jest członkiem HLB International dzięki temu mamy dostęp do zasobów i wiedzy naszych kolegów zrzeszonych w oddziałach HLB na całym świecie. Członkostwo w HLB bardzo pomaga nam w rozwoju, dzięki niemu jesteśmy w stanie wspierać naszych klientów w zagadnieniach podatkowych nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach, oraz szybko, bezpiecznie i niezawodnie uzyskać dostęp do wsparcia międzynarodowych ekspertów. HLB uosabia tradycję i innowację, partnerstwo i zaangażowanie, a z 40 831 profesjonalistami w 156 krajach jest jedną z wiodących sieci niezależnych doradców ifirm księgowych na świecie.Zapraszamy więc do kontaktu.getsix® jest do Państwa dyspozycji.© We are amember of HLB International, the global advisory and accounting network.Inwestowanie wPolsce wroku 2023

Page 3

3Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCESPIS TREŚCIROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WPOLSCE 4Podstawowe dane dla inwestora 4Rodzaje podatków wPolsce 4Administracja izgodność zprzepisami 5Obcokrajowcy rozpoczynający działalność gospodarczą wPolsce 6Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstw 8Oddział firmy zagranicznej iprzedstawicielstwo 14PODATKI WPOLSCE 15Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 15Inne podatki iopłaty 48Przepisy zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania 49Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 52Podatek od towarów iusług (VAT) 64Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 80Kontrola podatkowa ipostępowanie sądowe wPolsce 81Ordynacja podatkowa 82Odsetki 83Limity podatkowe w2023 r. 84Umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania 85LEASING 88Typy leasingu 88SYSTEM UBEZPIECZEŃ WPOLSCE 90Składki na ubezpieczenia społeczne 90 Ubezpieczenie emerytalno-rentowe 91 Ubezpieczenie wrazie niezdolności do pracy 92Ubezpieczenia społeczne ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych 93Ubezpieczenie społeczne ztytułu choroby imacierzyństwa 94Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 96Składka zdrowotna z działalności gospodarczej 97PARTNERZY getsix® 98

Page 4

4 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podstawowe dane dla inwestoraInwestowanie wPolsce wroku 2023 ROZPOCZYNANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WPOLSCEPODSTAWOWE DANE DLA INWESTORARODZAJE PODATKÓW WPOLSCEWaluta - Polski Złoty (PLN)Polska Ustawa o rachunkowości lub w niektórych przypadkach Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdanie finansowe musi być sporządzane corocznie. Szczególne zasady odnoszą się do spółek giełdowych. Kontrola dewizowa - brak (najczęściej) dla transakcji zUE, EOG, OECD iniektórymi innymi krajami. Może być wymagane pozwolenie w przypadku niektórych transakcji z innymi systemami prawnymi orazna przeprowadzenie określonych transakcji wwalutach obcych. Główne podmioty gospodarcze: spółka zograniczoną odpowiedzialnością (Sp.zo.o.), spółka akcyjna (S.A.), spółka komandytowo-akcyjna, spółka komandytowa, działalność gospodarcza osoby fizycznej i oddział spółki zagranicznej. Podatki bezpośrednie: Podatek dochodowy od osób prawnych(CIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych(PIT) Ubezpieczenie społeczne Podatek od spadków idarowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych(PCC)Opłata skarbowa Opłaty rynkoweOpłata miejscowa iuzdrowiskowa Podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy)Podatek węglowodorowyAbonament RTVPodatki pośrednie: Podatek od wartości dodanej (VAT)Podatek akcyzowy Podatek od gier Podatki lokalne: Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek rolny ileśny Opłata od posiadania psówOpłata klimatycznaADMINISTRACJA IZGODNOŚĆ ZPRZEPISAMIRok podatkowyRok podatkowy dla osób fizycznych pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej izawiadomi otym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Procedura podatkowaPodatnik musi sam oszacować i płacić zaliczki na poczet podatku dochodowego w ciągu roku oraz może skorzystać z uproszczonej metody opartej na wynikach zlat ubiegłych. Ostatecznej kalkulacji iwymiaru należnego podatku należy dokonywać wterminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Wprzeciwieństwie do innych krajów europejskich, wktórych stosuje się ogólny wymiar podatku dokonywany przez organy podatkowe, Polska stosuje zasadę samoopodatkowania przezpodatników. Podatnik jest zobowiązany do obliczenia należnego podatku samodzielnie, aby uzyskać zwrot podatku orazby zapłacić należną kwotę wterminie.Kary Osoby, które są odpowiedzialne za rozliczenie podatkowe, jak również członkowie zarządu w niektórych przypadkach, podlegają karom za nieprzestrzeganie przepisów. W niektórych przypadkach karom mogą podlegać podmiotygospodarcze.Prawo Karne Skarbowe • Kara za uchylanie się od płacenia podatków - grzywna i/lub pozbawienie wolności, • Kara za nieskładanie (niewysyłanie) lub nieterminowe składanie (wysyłanie) Jednolitego Pliku Kontrolnego – kara finansowa, • Z zasady postępowanie administracyjne.Okres przedawnieniaCo dozasady, długi podatkowe ulegają przedawnieniu po 5 latach. Po upływie okresu przedawnienia, zobowiązanie podatkowe wrazznarosłymi odsetkami za zwłokę uznaje się za niebyłe.Rejestracja ilicencjono-waniePolskie prawo chroni własność intelektualną dlatego też licencjonowanie zagranicznych nazw oraz produktów firmowych jest przyjętą praktyką. Licencje są szeroko rozpowszechnione w sektorze zaawansowanych technologii, produktów farmaceutycznych ifranczyzdetalicznych. Licencjonowane produkty wyprodukowane wPolsce mogą być zwolnione zcła i podatku akcyzowego i można nawet odnosić korzyść z ich klasyfikacji jako produkt Polski. Przyznawanie licencji nie podlega oficjalnym ograniczeniom lub zatwierdzeniom. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.

Page 5

5Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Administracja izgodność zprzepisami PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEADMINISTRACJA IZGODNOŚĆ ZPRZEPISAMIRok podatkowyRok podatkowy dla osób fizycznych pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej izawiadomi otym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Procedura podatkowaPodatnik musi sam oszacować i płacić zaliczki na poczet podatku dochodowego w ciągu roku oraz może skorzystać z uproszczonej metody opartej na wynikach zlat ubiegłych. Ostatecznej kalkulacji iwymiaru należnego podatku należy dokonywać wterminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Wprzeciwieństwie do innych krajów europejskich, wktórych stosuje się ogólny wymiar podatku dokonywany przez organy podatkowe, Polska stosuje zasadę samoopodatkowania przezpodatników. Podatnik jest zobowiązany do obliczenia należnego podatku samodzielnie, aby uzyskać zwrot podatku orazby zapłacić należną kwotę wterminie.Kary Osoby, które są odpowiedzialne za rozliczenie podatkowe, jak również członkowie zarządu w niektórych przypadkach, podlegają karom za nieprzestrzeganie przepisów. W niektórych przypadkach karom mogą podlegać podmiotygospodarcze.Prawo Karne Skarbowe • Kara za uchylanie się od płacenia podatków - grzywna i/lub pozbawienie wolności, • Kara za nieskładanie (niewysyłanie) lub nieterminowe składanie (wysyłanie) Jednolitego Pliku Kontrolnego – kara finansowa, • Z zasady postępowanie administracyjne.Okres przedawnieniaCo dozasady, długi podatkowe ulegają przedawnieniu po 5 latach. Po upływie okresu przedawnienia, zobowiązanie podatkowe wrazznarosłymi odsetkami za zwłokę uznaje się za niebyłe.Rejestracja ilicencjono-waniePolskie prawo chroni własność intelektualną dlatego też licencjonowanie zagranicznych nazw oraz produktów firmowych jest przyjętą praktyką. Licencje są szeroko rozpowszechnione w sektorze zaawansowanych technologii, produktów farmaceutycznych ifranczyzdetalicznych. Licencjonowane produkty wyprodukowane wPolsce mogą być zwolnione zcła i podatku akcyzowego i można nawet odnosić korzyść z ich klasyfikacji jako produkt Polski. Przyznawanie licencji nie podlega oficjalnym ograniczeniom lub zatwierdzeniom. Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.

Page 6

6 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Obcokrajowcy rozpoczynający działalność gospodarczą wPolsceOBCOKRAJOWCY ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WPOLSCEOsoba zagraniczna (obcokrajowiec)Zgodnie z Ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych iinnych osób zagranicznych wobrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba zagraniczna to: • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, • osoba prawna zsiedzibą za granicą, • jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, zsiedzibą za granicą. A. Cudzoziemcy mogący zakładać iprowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach, jak obywatele polscy: • obywatele państw członkowskich UniiEuropejskiej, • obywatele państw członkowskichEuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, • obywatele państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a które posiadają swobodę ustanowioną na mocy umów zawartych przez te państwa ze WspólnotąEuropejską ijej państwami członkowskimi.B. Powyższa zasada dotyczy również cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państw wskazanych wpkt. A, aktórzy: • otrzymali zezwolenie na osiedlenie się wPolsce, • uzyskali zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach statusu rezydenta długoterminowego WspólnotyEuropejskiej, • otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas określony ze względu na okoliczności, o których mowa w Ustawie ocudzoziemcach zdnia 13czerwca 2003 r., • posiadają status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub są objęci dodatkową ochroną, • otrzymali zezwolenie na pobyt tolerowany, • otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas określony i pozostają w związku małżeńskim z obywatelem/obywatelką Polski zamieszkałym/-łą wPolsce, • korzystają zochrony czasowej wPolsce, • mają ważną Kartę Polaka, • są członkami rodziny obywateli państw wskazanych w punkcie Apowyżej idołączają do nich lub przebywają znimi wPolsce.

Page 7

7Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Obcokrajowcy rozpoczynający działalność gospodarczą wPolsce PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEOBCOKRAJOWCY ROZPOCZYNAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WPOLSCEOsoba zagraniczna (obcokrajowiec)Zgodnie z Ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych iinnych osób zagranicznych wobrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba zagraniczna to: • osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, • osoba prawna zsiedzibą za granicą, • jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, zsiedzibą za granicą. A. Cudzoziemcy mogący zakładać iprowadzić działalność gospodarczą na takich samych warunkach, jak obywatele polscy: • obywatele państw członkowskich UniiEuropejskiej, • obywatele państw członkowskichEuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym, • obywatele państw, które nie są stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a które posiadają swobodę ustanowioną na mocy umów zawartych przez te państwa ze WspólnotąEuropejską ijej państwami członkowskimi.B. Powyższa zasada dotyczy również cudzoziemców, którzy nie są obywatelami państw wskazanych wpkt. A, aktórzy: • otrzymali zezwolenie na osiedlenie się wPolsce, • uzyskali zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach statusu rezydenta długoterminowego WspólnotyEuropejskiej, • otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas określony ze względu na okoliczności, o których mowa w Ustawie ocudzoziemcach zdnia 13czerwca 2003 r., • posiadają status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub są objęci dodatkową ochroną, • otrzymali zezwolenie na pobyt tolerowany, • otrzymali zezwolenie na pobyt w Polsce na czas określony i pozostają w związku małżeńskim z obywatelem/obywatelką Polski zamieszkałym/-łą wPolsce, • korzystają zochrony czasowej wPolsce, • mają ważną Kartę Polaka, • są członkami rodziny obywateli państw wskazanych w punkcie Apowyżej idołączają do nich lub przebywają znimi wPolsce.C. Formy działalności gospodarczej dozwolone dla cudzoziemców innych niż wskazani powyżej wpkt Ai B:O ile umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej, cudzoziemcy inni niż wskazani powyżej wpkt Ai B, mają prawo do zakładania iprowadzenia działalności gospodarczej (w tym również przystępowania do poniżej wymienionych spółek/przedsiębiorstw oraz obejmowania w nich udziałów) jedynie wformie: • spółki komandytowej, • spółki komandytowo-akcyjnej, • spółki zograniczoną odpowiedzialnością oraz • spółki akcyjnej.Ponadto przedsiębiorca zagraniczny, tj. cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą za granicą orazobywatel polski prowadzący działalność gospodarczą za granicą, mogą prowadzić działalność gospodarczą wformie oddziału lub mogą utworzyć przedstawicielstwo wPolsce. PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ DS. CUSTOMER RELATIONORTWIN-UWE JENTSCHGłówny Konsultant ds. relacji zklientami / PartnerBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Warszawa

Page 8

8 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstwPRZEPISY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWSpółka zograniczoną odpowiedzialnością (Sp.zo.o.)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych i elastycznych form prowadzenia działalności gospodarczej wPolsce. Jest to polski odpowiednik „The private limited liability company” w Wlk. Brytanii, „société à responsabilitélimitée” (SARL) we Francji lub „Gesellschaft mit beschänkter Haftung” (GmbH) w Niemczech. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane w każdym celu dozwolonym przez prawo. Są one często wykorzystywane jako spółki do specjalnych celów, spółki holdingowe oraz jako spółki krajowe kontrolowane przez międzynarodowe korporacje. Osobowa struktura spółki zograniczoną odpowiedzialnością może być, co do zasady, zmieniona bezwpływu na strukturę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż zazwyczaj wprzypadku spółki osobowej. Spółka zograniczoną odpowiedzialnością może być również prowadzona przez jednego udziałowca. Jednakże spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym udziałowcem nie może utworzyć innej spółki z jednym udziałowcem zinną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, nadal zachowuje pewne indywidualne elementy, takie jak możliwość ograniczenia zbycia udziałów spółki lub ustanowienia prawa udziałowca do samodzielnej kontroli nad spółką zograniczoną odpowiedzialnością. Udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają formy dokumentu i nie mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Spółka akcyjna (S.A.) Spółka akcyjna jest polskim odpowiednikiem „Public liability company” w Wlk. Brytanii, „Société anonyme” (SA) we Francji i niemieckiej „Aktiengesellschaft” (AG). Spółki akcyjne są dość drogie wprowadzeniu iwykorzystywane są przede wszystkim przezfirmy działające na dużą skalę, wszczególności wprzypadku, gdy charakter publiczny ma być traktowany jako sposób pozyskania kapitału. Formalnie jest ona bardziej uporządkowana niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje spółki akcyjnej mogą być powszechnie sprzedawane (notowane na giełdzie papierów wartościowych).

Page 9

9Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstw PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEPolskie prawo przewiduje surowsze i bardziej złożone przepisy dotyczące spółek akcyjnych w kwestii ich kapitalizacji, składu organów zarządzających, zgodności z przepisami oraz obowiązków wzakresie sprawozdawczości.Prosta spółka akcyjna (P.S.A.)Konstrukcja prostej spółki akcyjnej zakłada uproszczenie niektórych procedur i mechanizmów, właściwych dla klasycznej spółki akcyjnej. Przede wszystkim zdecydowano się na obniżenie minimalnego kapitału zakładowego do kwoty - 1,00 PLN. Poza tym celem nowej regulacji jest umożliwienie przedsiębiorcom swobodnego kształtowania struktury majątkowej firmy. Prosta spółka akcyjna będzie zatem emitowała również akcje bez wartości nominalnej, azałożyciele będą mogli do niej wnieść wkład wpostaci know-how, pracy oraz usług, bez konieczności sporządzania jakichkolwiek wycen.Szczegółowe wymagania dla spółki akcyjnej (S.A.)ispółki zograniczoną odpowiedzialnością (Sp.zo.o.)KapitałSp. z o.o.: Minimalny kapitał potrzebny do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000,00 PLN. Spółka zograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przezjeden lub kilka podmiotów (wspólników). S.A.: Minimalny kapitał początkowy dla spółki akcyjnej wynosi 100.000,00 PLN, zczego 25% musi być opłacone przed rejestracją. Spółka akcyjna może być założona przezjednego lub więcej członków założycieli, którzy muszą podpisać umowę spółki. Opodatkowanie spółek kapitałowych (CIT)Spółki kapitałowe są oddzielnymi podatnikami (CIT). Zasadniczo przedsiębiorstwa są zobligowane do opodatkowania całości ich dochodu. W przypadku zarządu, opodatkowanie ich globalnego dochodu ma miejsce tylko wtedy, gdy posiadają miejsce zamieszkania wPolsce. Podlegający opodatkowaniu dochód składa się ze wszystkich przychodów uzyskanych wroku podatkowym (zdziałalności finansowej i operacyjnej), po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu. Dochód ten podlega co do zasady CIT wwysokości 19% lub 9% wzależności od wysokości przychodów uzyskiwanych przez spółkę. Rezerwa na kapitał zapasowySp.zo.o.: Brak. S.A.: 8% rocznego zysku netto, do czasu, gdy rezerwa osiągnie jedną trzecią kapitału zakładowego. Założyciele, akcjonariusze Sp. z o.o.: Nie ma ograniczeń odnośnie, narodowości lub miejsca zamieszkania udziałowców. S.A.: Spółka musi być założona przez co najmniej jedną osobę fizyczną lub prawną. Po założeniu spółki, jeden akcjonariusz może wykupić akcje pozostałych. Nie ma wymogów odnośnie miejsca zamieszkania lubobywatelstwaRada Nadzorcza Sp. z o.o.: Jeśli kapitał zakładowy przekracza 500.000,00 PLN i jest więcej niż 25 udziałowców, spółka musi posiadać radę nadzorczą składającą się zco najmniej ztrzech osób. S.A.: wymagana jest rada nadzorcza z co najmniej trzema członkami, mianowanymi na okres do 5 lat. Obie: Brak wymagań dotyczących miejsca zamieszkania lub narodowości, ale przewodniczący rady nadzorczej dla banków zarejestrowanych wPolsce musi posiadać praktyczną znajomość językapolskiego.PRZEPISY DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWSpółka zograniczoną odpowiedzialnością (Sp.zo.o.)Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najbardziej popularnych i elastycznych form prowadzenia działalności gospodarczej wPolsce. Jest to polski odpowiednik „The private limited liability company” w Wlk. Brytanii, „société à responsabilitélimitée” (SARL) we Francji lub „Gesellschaft mit beschänkter Haftung” (GmbH) w Niemczech. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane w każdym celu dozwolonym przez prawo. Są one często wykorzystywane jako spółki do specjalnych celów, spółki holdingowe oraz jako spółki krajowe kontrolowane przez międzynarodowe korporacje. Osobowa struktura spółki zograniczoną odpowiedzialnością może być, co do zasady, zmieniona bezwpływu na strukturę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, inaczej niż zazwyczaj wprzypadku spółki osobowej. Spółka zograniczoną odpowiedzialnością może być również prowadzona przez jednego udziałowca. Jednakże spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z jednym udziałowcem nie może utworzyć innej spółki z jednym udziałowcem zinną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Mimo że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, nadal zachowuje pewne indywidualne elementy, takie jak możliwość ograniczenia zbycia udziałów spółki lub ustanowienia prawa udziałowca do samodzielnej kontroli nad spółką zograniczoną odpowiedzialnością. Udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mają formy dokumentu i nie mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Spółka akcyjna (S.A.) Spółka akcyjna jest polskim odpowiednikiem „Public liability company” w Wlk. Brytanii, „Société anonyme” (SA) we Francji i niemieckiej „Aktiengesellschaft” (AG). Spółki akcyjne są dość drogie wprowadzeniu iwykorzystywane są przede wszystkim przezfirmy działające na dużą skalę, wszczególności wprzypadku, gdy charakter publiczny ma być traktowany jako sposób pozyskania kapitału. Formalnie jest ona bardziej uporządkowana niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje spółki akcyjnej mogą być powszechnie sprzedawane (notowane na giełdzie papierów wartościowych).

Page 10

10 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstwPracownicyPracownicy nie mają wpływu na zarządzanie firmami sektora prywatnego, chyba że są ich udziałowcami. Pracownicy mają prawo do tworzenia związków zawodowych.Zarząd Brak wymogów dotyczących miejsca zamieszkania. Zarząd nie musi składać się z akcjonariuszy/udziałowców, zarówno w przypadku spółek akcyjnych, jak i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Sp.zo.o.: Górna długość kadencji członków zarządu nie jest określona. S.A.: Zarząd może być powołany początkowo na okres do 2 lat, zprzedłużeniem każdej kolejnej kadencji do 3 lat. Ujawnianie informacji Oba rodzaje spółek są zobowiązane do przygotowywania rocznych bilansów orazrachunku zysków istrat, które należy złożyć wlokalnym sądzie wformacie pliku JPK.Jednoosobowa działalność gospodarcza Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to osoba, która prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własną rzecz. Nie ma żadnych prawnych wymogów dotyczących wysokości kapitału początkowego w przypadku podjęcia jednoosobowej działalności gospodarczej wPolsce. Również nie powstaje żaden nowy podmiot prawny w wyniku podjęcia takiej działalności. Działalność gospodarcza osoby fizycznej może być przekształcona w spółkę kapitałową, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.Spółka cywilna Dwie lub więcej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także inne osoby prawne, tj. spółki osobowe i spółki kapitałowe, mogą podjąć decyzję ozawiązaniu spółki cywilnej poprzez zawarcie umowy uregulowanej wkodeksie cywilnym. Spółka cywilna nie jest odrębnym podmiotem prawnym inie posiada osobowościprawnej. Nie może również nabywać praw izaciągać zobowiązań we własnym imieniu i na własną rzecz, nie może pozywać i być pozwana. Wkład imienie zgromadzone wokresie prowadzenia działalności gospodarczej przezspółkę cywilną są własnością wspólników jako współwłasność.Spółki cywilne mogą być przekształcone współki jawne na podstawie jednomyślnej decyzji wspólników. Spółka partnerska Spółki partnerskie mogą być zakładane przez osoby o określonych profesjach, wymienionych i opisanych w polskim Kodeksie Spółek Handlowych (prawnicy, architekci, doradcy podatkowi, księgowi, lekarze, stomatolodzy i inne), bądź w innych ustawach regulujących zasady wykonywania określonych profesji. Spółki partnerskie można zakładać w celu wykonywania więcej niż jednego zawodu, chyba że prawo wyraźnie tego zabrania. Tak jak w przypadku spółek jawnych, spółki partnerskie nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną izdolność do czynności prawnych (mogą nabywać prawa, w tym prawo własności nieruchomości oraz zaciągać zobowiązania w swoim własnym imieniu, jak również pozywać i być pozywanymi).

Page 11

11Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstw PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCESpółka komandytowa Spółka komandytowa jest osobową spółką handlową, która posiada zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych. Ta forma prowadzenia działalności jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników, z których jeden angażuje się w sprawy spółki, a drugi chce jedynie zapewnić wkład finansowy.Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, a drugi komplementariuszem, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.Omówione szczegółowo w części „Opodatkowanie spółek komandytowych” na stronie 36.Spółka komandytowo-akcyjnaSpółka komandytowo-akcyjna jest najbardziej skomplikowanym rodzajem spółki osobowej, jako że jej struktury łączą w sobie zarówno elementy spółki osobowej, jak ispółki akcyjnej. Podobnie jak wprzypadku innych spółek osobowych, spółka komandytowo-akcyjna nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może ona nabywać prawa izaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Spółka komandytowo-akcyjna może również pozywać ibyć pozywana. Spółki komandytowo-akcyjne zakładane są przezco najmniej jednego komplementariusza ijednego akcjonariusza. Udział akcjonariuszy jest konsekwencją charakteru spółki komandytowo-akcyjnej ukierunkowanego nakapitał.

Page 12

12 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstwPOLSKA NAZWAWPIS DO KRS / OSOBOWOŚĆ PRAWNAMINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWYSPÓŁKA JEDNOOSOBOWASp.zo.o.Spółka zograniczoną odpowiedzialnością tak / tak5.000,00 PLN Minimalna wartość kapitału: 50,00PLN takS.A. Spółka Akcyjna tak / tak100.000,00 PLN; Minimalna wartość akcji: 0,01 PLN takSpółdzielnia Spółdzielnia tak / tak nieNIE; min. 10 wspólni-ków (wSpółce rolnej 5); nie obowiązuje jeżeli min. 3 wspólni-cy to osoby prawne)Sp.j. Spółka jawna tak / nie nie nieSp. k. Spółka komandytowa tak / nie nie nieSp. k-aSpółka komandytowo--akcyjnatak / nie 50.000,00 PLN nies.c. Spółka cywilna nie / nie nie nieOddział Oddział tak / nie nieZakład Zakład nie / nie nie

Page 13

13Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy dotyczące działalności przedsiębiorstw PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEPODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH / OPŁATY PRAWNEFORMA PISEMNA / AKT NOTA-RIALNYTRANSPA-RENTNOŚĆ REJESTRACJA WURZĘDZIE SKARBOWYMAUDYT SPÓŁKI: OBRÓT ≥ 5.000.000EUR; SUMA BILANSU ≥ 2.500.000EUR; ILOŚĆ PRACOWNIKÓW ≥50Sp.zo.o.0,5% podatku od umowy spółki / wpis do KRStak / tak nie takprzy przekroczeniu min. 2 powyższych progów S.A.0,5% podatku od umowy spółki / wpis do KRStak / tak nie tak obligatoryjnieSpółdzielnia Nie / wpis do KRS tak / nie nie tak obowiązkowySp.j.0,5% podatku od umowy spółki / wpis do KRStak / nie tak* takprzy przekroczeniu min. 2 powyższych progówSp. k.0,5% podatku od umowy spółki (tak dla Sp.zo.o. Sp. k.) / Wpis do KRStak / nie nie takprzy przekroczeniu min. 2 powyższych progówSp. k-a0,5% podatku od umowy spółki / wpis do KRStak / tak nie takprzy przekroczeniu min. 2 powyższych progóws.c.0,5% podatku od um-owy spółki / wpis do CEIDG bezpłatnytak / nie tak takprzy przekroczeniu min. 2 powyższych progówOddziałZazwyczaj nie / wpis do KRS- - takW ramach ewentualnego audytu spółki-matki Zakład - - - takW ramach ewentualnego audytu spółki-matki

Page 14

14 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Oddział firmy zagranicznej iPrzedstawicielstwoODDZIAŁ FIRMY ZAGRANICZNEJ IPRZEDSTAWICIELSTWOOddział firmy zagranicznejPrzedsiębiorca zagraniczny zobcego kraju może otworzyć oddział pod warunkiem, że polski przedsiębiorca posiada takie same uprawnienia w kraju pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego (zasada wzajemności), oile umowy międzynarodowe ratyfikowane przezPolskę nie stanowią inaczej. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców zpaństw UE iEOG orazpaństw, które są stronami umów stowarzyszeniowych z UE w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy tacy mogą swobodnie otwierać oddziały na terytoriumPolski. Oddział nie posiada osobowości prawnej, stanowi integralną część przedsiębiorstwa zagranicznego i nie może nabywać uprawnień lub zaciągać zobowiązań w swoim imieniu, nie może pozywać i być pozwany. Jednakże oddziały cieszą się znaczącą niezależnością wodniesieniu do spraw zatrudnienia. Zakres działalności gospodarczej oddziału nie może wykraczać poza zakres działalności przedsiębiorcy zagranicznego. W odniesieniu do konkretnych branż, np. podczas otwierania oddziału banku zagranicznego, zakładu ubezpieczeń lub spółki inwestycyjnej, mogą mieć zastosowanie niektóre szczególne przepisy (zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej). W takich przypadkach otwieranie oddziału powinno być rozpatrywane wświetle tych specyficznych przepisów (które mogą się różnić od zasad ogólnych). Przedstawicielstwo Przedsiębiorcy zagraniczni mogą otwierać swoje przedstawicielstwa w Polsce. Przedstawicielstwo nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego i jest traktowane jako część struktury organizacyjnej ifunkcjonalnej przedsiębiorstwa zagranicznego. Nie może nabywać praw lub zaciągać zobowiązań, pozywać ani być pozywanym. Przedstawicielstwo może być zakładane przez zagranicznego przedsiębiorcę wyłącznie w celu reklamowania ipromowania działalności takiego przedsiębiorcy wPolsce.Wykonywanie niektórych czynności przez pracowników przedstawicielstwa rodzi ryzyko powstania zakładu do celów podatkowych.

Page 15

15Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEInwestowanie wPolsce wroku 2023PODATKI WPOLSCEPODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zpóźniejszymi poprawkamiInformacje podstawoweŹródła przychodów: • zzysków kapitałowych, • z działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcjirolnej. Konsekwencją tego przepisu jest oddzielne obliczanie wysokości dochodów ztych dwóch źródeł orazbrak możliwości kompensowania strat z kapitałów pieniężnych z dochodami z innej działalności gospodarczej. Wyjątki dotyczą wyłącznie banków (ich przychody będą zaliczane do jednego źródła).Przedmiot opodatkowaniaPrzedmiotem opodatkowania CIT jest dochód stanowiący sumę dochodów zobu źródeł: zyski kapitałowe orazpozostała działalność gospodarcza. Oznacza to, że w przypadku kiedy z obydwu tych źródeł zostanie wygenerowany zysk, będzie on podlegał łącznemu opodatkowaniu według stawki 19% (9%).Co do zasady - również przychody zzysków kapitałowych powstawać będą na zasadzie memoriałowej (przychody należne). Wyjątek wtym zakresie dotyczyć ma przychodów otypowo kasowym charakterze tj. przychodów z udziału w zyskach osoby prawnej, w tym także od 2021 r. podziału zysków współce komandytowej.Rezydenci podlegają opodatkowaniu od dochodu osiągniętego na całym świecie; nierezydenci podlegają opodatkowaniu wyłącznie ztytułu dochodów ze źródeł polskich. Dochody zzagranicznych źródeł uzyskane przez rezydentów generalnie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w taki sam sposób, jak dochód uzyskany ze źródeł polskich, chyba, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Oddziały są z zasady opodatkowane tak samo, jak spółki zależne.ODDZIAŁ FIRMY ZAGRANICZNEJ IPRZEDSTAWICIELSTWOOddział firmy zagranicznejPrzedsiębiorca zagraniczny zobcego kraju może otworzyć oddział pod warunkiem, że polski przedsiębiorca posiada takie same uprawnienia w kraju pochodzenia przedsiębiorcy zagranicznego (zasada wzajemności), oile umowy międzynarodowe ratyfikowane przezPolskę nie stanowią inaczej. Powyższe nie dotyczy przedsiębiorców zpaństw UE iEOG orazpaństw, które są stronami umów stowarzyszeniowych z UE w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy tacy mogą swobodnie otwierać oddziały na terytoriumPolski. Oddział nie posiada osobowości prawnej, stanowi integralną część przedsiębiorstwa zagranicznego i nie może nabywać uprawnień lub zaciągać zobowiązań w swoim imieniu, nie może pozywać i być pozwany. Jednakże oddziały cieszą się znaczącą niezależnością wodniesieniu do spraw zatrudnienia. Zakres działalności gospodarczej oddziału nie może wykraczać poza zakres działalności przedsiębiorcy zagranicznego. W odniesieniu do konkretnych branż, np. podczas otwierania oddziału banku zagranicznego, zakładu ubezpieczeń lub spółki inwestycyjnej, mogą mieć zastosowanie niektóre szczególne przepisy (zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej). W takich przypadkach otwieranie oddziału powinno być rozpatrywane wświetle tych specyficznych przepisów (które mogą się różnić od zasad ogólnych). Przedstawicielstwo Przedsiębiorcy zagraniczni mogą otwierać swoje przedstawicielstwa w Polsce. Przedstawicielstwo nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego i jest traktowane jako część struktury organizacyjnej ifunkcjonalnej przedsiębiorstwa zagranicznego. Nie może nabywać praw lub zaciągać zobowiązań, pozywać ani być pozywanym. Przedstawicielstwo może być zakładane przez zagranicznego przedsiębiorcę wyłącznie w celu reklamowania ipromowania działalności takiego przedsiębiorcy wPolsce.Wykonywanie niektórych czynności przez pracowników przedstawicielstwa rodzi ryzyko powstania zakładu do celów podatkowych.

Page 16

16 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Stawka podatku (CIT) W Polsce funkcjonują dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych: • 19% - wymiar podatku dochodowego od osób prawnych dla jednostek zograniczonym lub nieograniczonym obowiązkiem podatkowym - brak kwoty wolnej od podatku, • 9% - wymiar podatku dochodowego od osób prawnych: » dla tzw. małych podatników, tzn. u podatników, u których przychód ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 2.000.000,00 PLN wraz z kwotą podatkuVAT, » dla podatników rozpoczynających działalność (w roku podatkowym rozpoczęcia działalności) - przewidziane zostały ograniczenia w zastosowaniu stawki 9% przez niektóre podmioty przekształcane.Podatek minimalny Ustawodawca wprowadził na gruncie przepisów CIT minimalny podatek dochodowy wwysokości 10% podstawy opodatkowania dedykowany spółkom będącym podatnikami podatku CIT, a także podatkowym grupom kapitałowym, które: • ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (czyli zasadniczo zdziałalności operacyjnej) albo • wykazują udział dochodów z działalności operacyjnej w przychodach z tej działalności, stanowiący nie więcej niż 1% podstawy opodatkowania.Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów wprzychodach nie uwzględnia się zaliczonych wroku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, czy w ramach umowy leasingu, kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych. Podstawa opodatkowania, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku minimalnego, jest określona w sposób odrębny iobejmuje określony procent przychodów, alternatywnie procent przychód powiększony okoszty finansowania dłużnego iusługi doradcze poniesione na rzecz podmiotów powiązanych.Ustawodawca przewidział wyłączenia zopodatkowania podatkiem minimalnym. Regulacja nie obejmie: • podmiotów rozpoczynających działalność: wroku jej rozpoczęcia oraz wkolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych (z wyjątkiem podmiotów powstałych wwyniku restrukturyzacji) – tzw. start-up’y; • przedsiębiorstw finansowych • podmiotów, które uzyskały przychody niższe oco najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy • małych podatników • podmiotów osiągających w jednym z trzech lat podatkowych, bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest podatek, udział dochodów wprzychodach w wysokości co najmniej 2%.Podatek nie jest należny do końca roku 2024.

Page 17

17Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCESposób płatności Miesięczne zaliczki wwysokości różnicy między podatkiem należnym od początku roku, a sumą wpłaconych zaliczek, wpłaca się na indywidualny rachunek podatkowy. W określonych wypadkach możliwa jest zapłata zaliczek wformie uproszczonej.Obowiązek wpłacania zaliczek nie dotyczy podatników, u których wystąpiła strata podatkowa.Zaliczek nie muszą opłacać również podatnicy podatku PIT i CIT, których zaliczka za dany miesiąc nie przekroczyła 1.000,00 PLN. Są to przypadki, wktórych podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony osumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000,00 PLN. W przypadku gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku, przekracza 1.000,00 PLN, wówczas bieżąca zaliczka musi być zapłacona. Metoda taka ma zastosowanie zarówno u podatników opłacających zaliczki miesięcznie, jak i kwartalnie. Dodatkowo wprzypadku podatników PIT zasada taka ma zastosowanie wobec podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane na zasadachogólnych.Zobowiązku wpłacania zaliczki nie są zwolnieni ci podatnicy podatku CIT i PIT, którzy stosują uproszczoną metodę wyliczenia zaliczek. Rozliczanie straty podatkowejStratę podatkową można rozliczyć w ciągu 5 lat. W każdym roku można odliczyć nie więcej niż 50% straty (reszta wkolejnych latach), albo jednorazowego obniżenia dochodu w jednym z najbliższych kolejno następujących po sobie latach podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000,00 PLN, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu wpozostałych latach tego pięcioletniego okresu, ztym że kwota obniżenia wktórymkolwiek ztych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.Ograniczony obowiązek podatkowyNieograniczony obowiązek podatkowy ztytułu dochodów uzyskanych wPolsce dotyczy przedsiębiorstw zzarządem lub siedzibą wPolsce. Natomiast przedsiębiorstwa nieposiadające siedziby, ani zarządu w Polsce obejmuje jedynie ograniczony obowiązek podatkowy wtymzakresie.Poza dochodami zdziałalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski orazznieruchomości położonej wPolsce, za dochody uzyskane na terytorium Polski są uznawane również dochody ztytułu należności regulowanych przez podmioty z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Polsce, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Za dochody osiągane na terytorium Polski uznawane są także dochody z papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych dopuszczonych wPolsce do obrotu giełdowego, atakże ztytułu przeniesienia, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów współce oraztytułów uczestnictwa wfunduszu inwestycyjnym. Również dywidendy, odsetki iinne należności podlegające podatkowi uźródła wypłacane przezpolski podmiot są uznawane za osiągane na terytorium Polski.

Page 18

18 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Katalog ma charakter otwarty, nie wyklucza więc uznania innych kategorii dochodów za uzyskiwane na terytorium Polski. Należy również zaznaczyć, że zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą w praktyce powodować, że w konkretnym przypadku dany dochód nie będzie jednak opodatkowany wPolsce.Spółka nieruchomościowaSą to podmioty spełniające określone kryteria wartości aktywów stanowiących nieruchomość lub prawa do takiej nieruchomości albo posiadania udziałów (akcji) w spółkach będących spółkami nieruchomościowymi, w tym także w funduszach, które inwestują wnieruchomości.Sprzedaż udziałów przez nierezydenta współce nieruchomościowej, stanowiących co najmniej 5% tych praw udziałowych/jednostek uczestnictwa, zobowiązuje spółkę nieruchomościową do pobrania jako płatnik podatku od przychodów ztego zbycia.Podmioty powiązane Według Konwencji OECD (OECD- MA), podmiot powiązany istnieje zawsze, gdy: • Podmiot bierze udział bezpośrednio lub pośrednio wzarządzaniu przedsiębiorstwem lub w jego kontroli albo posiada udział wkapitale innego przedsiębiorstwa (spółka-córka), albo • Te same osoby bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu, kontroli lub kapitale obu podmiotów (spółkasiostra).Szacowanie wartości transakcji świadczenia usługJeżeli wartość wyrażona wcenie określonej wumowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego ponosi zbywający albo świadczący usługi, wzależności od decyzji organu.Koszty uzyskania przychoduKoszty uzyskania przychodu podlegające odliczeniu to wydatki, które zostały poniesione wcelu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zwyjątkiem kosztów wymienionych wart. 16 ust. 1 CIT. Patrz wczęści „Koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu” na stronie 23.Opodatkowanie wkładów niepieniężnychWniesienie do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie rodzi skutków podatkowych w podatku CIT ani po stronie spółki, ani po stronie podmiotu wnoszącego wkład. Z kolei w przypadku wkładu niepieniężnego w innej postaci, niż przedsiębiorstwo, czy jego zorganizowana część, wniesienie aportu do spółki, u wnoszącego ten wkład prowadzi do powstania przychodu, a co za tym idzie również konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Page 19

19Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEW takim wypadku przychodem jest wartość przedmiotu wkładu określona wstatucie, umowie spółki lub innym dokumencie. Wnoszący taki wkład uprawniony jest do rozpoznania kosztów związanych z przedmiotem wkładu niepieniężnego. Podstawą opodatkowania w takim przypadku będzie ewentualna nadwyżka wartości wkładu nad kosztami związanymi z wydatkami na ten wkład po dokonaniu wymaganych przepisami pomniejszeń.Jeśli wartość przedmiotu wkładu odbiegać będzie od wartości rynkowej, przychód określać się będzie wwysokości wartości rynkowej wkładu. Po stronie spółki, do której wkład jest wnoszony, przychód jednak nie powstaje.

Page 20

20 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)CENY TRANSFEROWE 2023Podatnik jest obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej ocharakterze jednorodnym, której wartość pomniejszona opodatek od towarów iusług, przekracza wroku obrotowym następujące progi dokumentacyjne: • 10.000.000,00 PLN wprzypadku transakcji towarowej, • 10.000.000,00 PLN wprzypadku transakcji finansowej, • 2.000.000,00 PLN wprzypadku transakcji usługowej, • 2.000.000,00 PLN w przypadku innej transakcji, niż określona powyżej.W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium, lub wkraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych), próg dokumentacyjny wynosi: • 2.500.000,00 PLN wprzypadku transakcji finansowej, • 500.000,00 PLN w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.Progi dokumentacyjne będą ustalane odrębnie dla: • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji, • strony kosztowej iprzychodowej.Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią wdanych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod: • porównywalnej ceny niekontrolowanej, • ceny odprzedaży, • koszt plus, • marży transakcyjnej netto, • podziału zysku.Przy określaniu wysokości dochodu (straty), organ stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie wdanych okolicznościach.Lokalna dokumentacja cen transferowych powinna być sporządzona do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.Podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych na formularzu TPR do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Integralną częścią informacji ocenach transferowych, jest oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i o tym, że lokalna dokumentacja cen transferowych sporządzona została zgodnie ze stanem rzeczywistym, aceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Page 21

21Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEW katalogu zwolnień zobowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej najistotniejszym jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia określone warunki, wszczególności żaden znich nie poniósł straty podatkowej.Jeżeli skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku podatkowym przekroczyły limit 200.000.000,00 PLN, to zobowiązana jest ona do sporządzenia tzw. dokumentacji Master File, wterminie do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.Od 2022 roku na mocy ustawy zmieniającej przepisy o podatku CIT obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie będzie obejmował (m.in.): • transakcji pomiędzy położonymi na terytorium RP zagranicznymi zakładami (z UE lub EOG) oraz transakcji pomiędzy takim zakładem a polskim podmiotem powiązanym pod warunkiem braku poniesienia straty iniekorzystania ze zwolnień; • transakcji polegających wyłącznie na dokonaniu rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatków poniesionych na rzecz podmiotu niepowiązanego, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki: » nie powstaje wartość dodana i rozliczenie następuje bez uwzględniania marży lub narzutu zysku, » rozliczenie nie jest związane bezpośrednio z inną transakcją kontrolowaną » rozliczenie nastąpiło niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego, » podmiot powiązany nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, • transakcji stanowiących usługi o niskiej wartości dodanej – w przypadku spełnienia warunków określonych w ustawie (safe harbour dla usług oniskiej wartości dodanej), • transakcji dot. pożyczki, kredytu lub emisji obligacji – wprzypadku spełnienia warunków określonych w ustawie (safe harbour dla transakcji finansowych).PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.PODATKI IPRAWOANETA MAJCHROWICZ-BĄCZYKPartner Tax & Legal / Radca prawnyBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Poznań

Page 22

22 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Odsetki ztytułu nabycia kapitału zzagranicznych środków Zreguły możliwe do odliczenia.Przepisy oniedostatecznej kapitalizacjiNiedostateczna kapitalizacja - finansowanie dłużneUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła ograniczenie możliwości ujmowania odsetek od kredytów(pożyczek) wkosztach.Podatnicy są zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodówkoszty finansowania dłużnego wczęści, wjakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 3.000.000,00 PLN lub 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodówze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztówuzyskania przychodówpomniejszonych o wartości zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych wwartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej iprawnej (tzw. podatkowe EBIDTA).Amortyzacja Metody amortyzacji: liniowa, degresywna dozwolona jedynie w przypadku specjalnych maszyn, urządzeń i środków transportu. W określonych w ustawie przypadkach możliwe jest zastosowanie stawek indywidualnych. W przypadku, gdy wdniu przyjęcia do używania, wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, jest niższa, niż 10.000,00 PLN (netto), podatnicy mogą dokonywać odpisów jednorazowych.Stawki amortyzacji: • Budynki niemieszkalne: 2,5%, • Budowle: 4,5%, • Maszyny iurządzenia: 7% - 25%, • Samochody osobowe iciężarowe: 20%, • Komputery: 30%.Jeżeli jest to technicznie weryfikowalne lub dotyczy używanych dóbr majątkowych, dozwolone są inne stawki amortyzacji (z zastrzeżeniami, dotyczącymi np. działalności wSSE – specjalnej strefie ekonomicznej lub PSI – Polskiej Strefie Inwestycji, na podstawie zezwolenia). Od 2022 roku wyłączona została możliwość amortyzacji budynków mieszkalnych (w 2022 roku możliwa jest wyłącznie amortyzacja dla budynków nabytych do dnia 31.12.2021 r. i może trwać wyłącznie do 31 grudnia 2023 r.). wzwiązku ze zmianami podatnik nie może ujmować budynków mieszkalnych w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych iprawnych. Podatnicy mogą korzystać z premii amortyzacyjnej. Korzystając z takiego rozwiązania, podatnik może dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego do kwoty 100.000,00 PLN i uwzględnić go w kosztach w roku, w którym przyjął do używania fabrycznie nowy środek trwały.

Page 23

23Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCERezerwy Rezerwy według prawa bilansowego generalnie nie wywołują skutków podatkowych (kilka bardzo restrykcyjnych wyjątków).Koszty niebędące kosztem uzyskania przychoduPrzykładowe koszty niebędące kosztem uzyskania przychodu(szczegółowa lista wart. 16 ust. 1 ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych): • Wydatki na nabycie gruntów na własność lub nabycie praw własności do użytkowania wieczystego, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów • Odpisy ztytułu zużycia samochodu osobowego wczęści ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: » 225.000,00 PLN - w przypadku samochodu osobowego, będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy zdnia 11 stycznia 2018 r. oelektromobilności ipaliwach alternatywnych, » 150.000,00 PLN - w przypadku pozostałych samochodów osobowych, • Odsetki, prowizje i różnice kursowe od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji, • Naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, wtym również od pożyczek (kredytów), • Większość rezerw wykazanych wbilansie, • Wydatki na nabycie lub zakup akcji/udziałów, • Koszty reprezentacyjne, głównie wydatki na rozrywkę, • Nielegalnego zatrudnienia pracownika i nieujawnienia w całości lub części wynagrodzenia takiego pracownika właściwym organomskarbowym.Regulacje specjalne dla usług niematerialnychDo końca 2021 r. podatnicy zobowiązani byli do wyłączenia następujących kosztów z kosztów uzyskania przychodów: • usług nabywanych od podmiotów powiązanych lub zkrajówpodatkowych bezpośrednio lub pośrednio, • a contrario nie dotyczy kosztówusług, licencjiiopłat ponoszonych na rzeczpodmiotówniepowiązanych, • ograniczenie dotyczyło kwoty powyżej 3.000.000,00 PLN rocznie powiększonej o5% tzw. podatkowej EBIDTA, • na zasadzie praw nabytych można natomiast rozliczać kwoty kosztów nieodliczonych wposzczególnych latach obowiązywania ww. przepisów, wramach prawa do odliczenia wkolejnych 5 latach podatkowych, na zasadach iwramach obowiązujących wdanym roku limitów.

Page 24

24 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Podatek od nieruchomości komercyjnychZostał wprowadzony tzw. minimalny podatek dochodowy wodniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe (art. 24b, art. 24c ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych) - potocznie zwany jako „podatek od nieruchomości komercyjnych”.Podatkiem objęte są budynki, które: • stanowią własność albo współwłasność podatnika, • zostały oddane wcałości albo wczęści do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, • są położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Jest to podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego będącego budynkiem handlowo-usługowym lub handlowym, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000,00 PLN. Nieruchomości muszą zostać odpowiednio sklasyfikowane, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.Rozwiązaniem objęte są więc następujące nieruchomości komercyjne: • budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane jako: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, pozostałe budynki handlowo-usługowe, • budynki biurowe ujęte wKlasyfikacji jako budynki biurowe.Jaka jest stawka opodatkowania? • 0,035% miesięcznie,

Page 25

25Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEPODATEK UŹRÓDŁA (WHT) 2023Odsetki, należności licencyjne iinneOdsetki i należności licencyjne wypłacane na rzecz nierezydenta orazopłaty za określone usługi niematerialne iprawne (np. doradztwo, księgowość, usługi prawne, techniczne, reklamowe, przetwarzanie danych, badania rynku, rekrutację, zarządzanie, usługi kontrolne, gwarancje, etc.) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem naliczanym u źródła, o ile stawka ta nie jest zredukowana na mocy umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektywy UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego od odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich. Wymogi dotyczące zwolnienia zpodatku uźródła odsetek inależności licencyjnychWarunkiem zastosowania zwolnienia zpodatku uźródła wypłat ztytułu odsetek inależności licencyjnych — dokonywanych pomiędzy spółkami powiązanymi — jest, aby odbiorca należności był rzeczywistym właścicielem (beneficial owner) tych należności.W celu zastosowania zwolnienia polski płatnik musi uzyskać oświadczenie zawierające - oprócz dotychczasowych elementów - wskazanie, że spółka lub zagraniczny zakład będący odbiorcą wierzytelności jest ich rzeczywistym właścicielem.DywidendyOpodatkowanie dywidendy wynosi 19%, względnie zastosowanie danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ew. zastosowanie unijnej dyrektywy o opodatkowaniu spółek-matek i spółek-córek wkoncernie.Tzw. zwolnienie dywidendowe • zwolnienie z podatku u źródła w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję wPolsce płaci spółce posiadającej rezydencję wPolsce, • zwolnienie z podatku u źródła w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję wPolsce płaci spółce posiadającej rezydencję winnym kraju.Warunek: Uprawniony do dywidendy musi posiadać przynajmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę wnieprzerwanym okresie 2 lat.Otrzymujący dywidendę nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku wodniesieniu do całego swego dochodu, niezależnie od źródła jego uzyskania (konieczne oświadczenie otrzymującego dywidendę).Bilety lotniczeZlikwidowano obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych (w wysokości 10%), jeżeli zakup biletu lotniczego dotyczy rozkładowego lotu pasażerskiego.

Page 26

26 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Mechanizm WHT Pay and RefundZastosowanie Jeżeli wpłaty na rzecz tego samego podmiotu powiązanego, w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, z tytułu odsetek, dywidend i należności licencyjnych przekroczą kwotę w wysokości 2.000.000,00 PLN, płatnik jest obowiązany do poboru podatku w pełnej wysokości (19% lub 20%) według stawki wynikającej z polskich przepisów niezależnie od tego, czy przysługuje mu możliwość zastosowania stawki obniżonej.Tak pobrany podatek jest zwracany na wniosek: • podatnika lub • płatnika - jeżeli płatnik wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku.Wniosek jest składany w formie elektronicznej, a przepisy wskazują informacje, jakie powinny zostać wnim zawarte oraz listę załączników, które powinny zostać do niego dołączone.Stosowanie mechanizmu WHT pay and refund odnosi się do płatności na rzecz podmiotów powiązanych zdefiniowanych w przepisach o cenach transferowych oraz do płatności o charakterze biernym – wyżej wskazane odsetki, dywidendy inależności licencyjne. Mechanizm nie ma zastosowania do dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.Oznacza to, że podatnicy, po przekroczeniu progu 2 mln PLN są zobligowani do zapłaty WHT idopiero po potrąceniu podatku u źródła będą mogli ubiegać się ojego zwrot, przy czym dotyczy to tylko wypłat na rzecz podmiotów powiązanych nie będących polskimi rezydentami podatkowymi.Co istotne przy tym, mechanizm pay and refund nie znajdzie zastosowania, jeśli: • podatnik uzyska tzw. opinię ozastosowaniu zwolnienia wydawaną przez organ podatkowy, • bądź dokona weryfikacji w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania na podstawie wspomnianych powyżej dyrektyw unijnych i w ustawowych terminach złoży stosowne oświadczenie.Oświadczenie Wskazane oświadczenie powinno określać, że podatnik: • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; • po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.Wskazane oświadczenie, składa kierownik jednostki.

Page 27

27Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEKryterium należytej starannościPrzy weryfikacji warunków zastosowania zwolnienia lub stawki podatku, wynikających zprzepisów szczególnych lub umów ounikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności.Od 2022 roku nastąpiła zmiana kryterium należytej staranności: przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się obecnie nie tylko charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika, lecz również jego powiązanie z podatnikiem. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie wymogów związanych z weryfikacją dochowania należytej staranności oraz pozwoli na zróżnicowanie wymogów związanych z należytą starannością w odniesieniu do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych.Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji:Elementem każdego procesu weryfikacji w zakresie zagadnień podatku u źródła jest posiadanie certyfikatu rezydencji. Obecnie przy tym dopuszczalne jest, w każdym wypadku, posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu nie budzą uzasadnionej wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.PODATKI IPRAWOTOMASZ NOWAKStarszy Konsultant podatkowygetsix Tax & LegalBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Poznań

Page 28

28 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Dywidendy wypłacane przez polską spółkęPoniższe regulacje znajdują zastosowanie z uwzględnieniem opisanego wcześniej mechanizmu WHT Pay and Refund.Międzynarodowo: Dywidendy wypłacane przezspółkę zrezydencją wPolsce.Dywidendy otrzymane przezspółkę zarejestrowaną wPolsce (pewne wyjątki w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej) od innej spółki zarejestrowanej w Polsce, UE / EOG lub Szwajcarii są zwolnione z opodatkowania, jeśli spełnione są określone wymagania co do posiadania iudziałów. Jeżeli zwolnienie nie ma zastosowania, otrzymane dywidendy podlegają opodatkowaniu. Natomiast ewentualne odliczenie podatku zapłaconego u źródła od podatku należnego wPolsce powinno zostać poprzedzone weryfikacją istnienia izapisów odpowiedniej umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania. UniaEuropejska,Europejski Obszar Gospodarczy: Zwolnienia z podatku u źródła w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję w Polsce płaci spółce posiadającej rezydencję w państwie UniiEuropejskiej lub państwie Europejskiego ObszaruGospodarczego. Warunek: Uprawniony do dywidendy musi posiadać przynajmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę wnieprzerwanym okresie 2 lat. Otrzymujący dywidendę nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku wodniesieniu do całego swego dochodu, niezależnie od źródła jego uzyskania (konieczne oświadczenie otrzymującego dywidendę).Szwajcaria: Zwolnienie z podatku u źródła w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję wPolsce płaci spółce posiadającej rezydencję wSzwajcarii.Warunek: Uprawniony do dywidendy musi posiadać przynajmniej 25% udziałów spółki wypłacającej dywidendę wnieprzerwanym okresie 2 lat.Otrzymujący dywidendę nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku wodniesieniu do całego swego dochodu, niezależnie od źródła jego uzyskania (konieczne oświadczenie otrzymującego dywidendę). Dywidendy, które polska spółka otrzymuje Poniższe regulacje znajdują zastosowanie z uwzględnieniem opisanego wcześniej mechanizmu WHT Pay and Refund.UniaEuropejska,Europejski Obszar Gospodarczy: Zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję w Polsce otrzymuje od spółki posiadającej rezydencję w państwie Unii Europejskiej lub państwieEuropejskiego Obszaru Gospodarczego.

Page 29

29Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEWarunek:Polska spółka musi posiadać przynajmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę wnieprzerwanym okresie 2 lat.Otrzymujący dywidendę nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w odniesieniu do całego swego dochodu, niezależnie od źródła jego uzyskania (konieczne oświadczenie otrzymującegodywidendę).Szwajcaria: Zwolnienia zpodatku wprzypadku dywidend, które spółka posiadająca rezydencję w Polsce otrzymuje od spółki posiadającej rezydencję wSzwajcarii.Warunek: Polska spółka musi posiadać przynajmniej 25% udziałów spółki wypłacającej dywidendę wnieprzerwanym okresie 2 lat.Otrzymujący dywidendę nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego w odniesieniu do całego swego dochodu, niezależnie od źródła jego uzyskania (konieczne oświadczenie otrzymującegodywidendę). Inne państwa zumową ounikaniu podwójnego opodatkowaniaZaliczenie zapłaconego już podatku u źródła oraz proporcjonalnego podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku polskich spółek, które posiadają w nieprzerwanym okresie 2 lat przynajmniej 75% udziałów spółki wypłacającej dywidendę mającej siedzibę w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnegoopodatkowania. Inne państwa bezumowy ounikaniu podwójnego opodatkowania Zaliczenie zapłaconego już podatku u źródła w przypadku polskich spółek, które posiadają udziały spółki wypłacającej dywidendę mającej siedzibę w innym państwie, z którym Polska nie podpisała umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania.Dyrektywa dotycząca opodatkowania spółek-córek ispółek-matekZwolnienie zpodatku uźródła od wypłaconego zysku następuje, gdy: • okres posiadania udziałów wynosi nieprzerwanie minimum 2 lata, • minimalny udział wynosi 10%.Wypłata odsetek inależności licencyjnych na rzecznierezydentówPoniższe regulacje znajdują zastosowanie z uwzględnieniem opisanego wcześniej mechanizmu WHT Pay and Refund.Obowiązuje zwolnienie: • tylko dla odsetek i opłat licencyjnych pomiędzy podmiotami powiązanymi (stosunek spółka matka-córka lub siostra-siostra), • przy tym odbiorca płatności musi posiadać udziały kapitałowe wwysokości przynajmniej 25%.

Page 30

30 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Wybór metody bilansowej rozliczania różnic kursowychPodatnicy CIT oraz podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe mogą wybrać metodę bilansową rozliczania różnic kursowych, októrej mowa odpowiednio w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT iart. 14b ust. 2 ustawy o PIT. Przyjęcie tej metody jest możliwe po spełnieniu pewnychwarunków.O wyborze metody bilansowej należy zawiadomić naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego wzeznaniu rocznym składanym do końca 3 miesiąca roku następnego. Zawiadomienia należy dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie zprzepisami Ordynacji Podatkowej.Ponadto w okresie stosowania metody bilansowej sporządzane przez podatnika sprawozdania finansowe muszą być badane przezpodmioty uprawnione do ich badania. Wówczas bowiem różnice kursowe ustalone w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są jednocześnie uwzględniane podatkowo. Wprowadzenie obowiązku weryfikacji sprawozdania finansowego przezbiegłego rewidenta ma na celu potwierdzenie m.in. prawidłowości ustalonych różnic kursowych.Okres stosowania metody bilansowej nie może być krótszy niż 3latapodatkowe. W przypadku wyboru metody bilansowej ustalania różnic kursowych podatnicy na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów orachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, wktórym wybrali tę metodę, stosują zasady ustalania różnic wynikające zustawy orachunkowości.Zyski kapitałowe Zyski kapitałowe są opodatkowane jak zwykły dochód wg standardowej stawki podatku od osób prawnych wwysokości 19%.

Page 31

31Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCECIT ULGI PODATKOWE 2023Zagraniczne ulgi podatkowePodatek zagraniczny może być odliczony od podatku polskiego naliczonego od tych samych zysków, ale takie odliczenie jest ograniczone do kwoty podatku polskiego, należnej z tytułu dochodówzagranicznych.Ulga na badania irozwójPodatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej wyniesie 5% podstawy opodatkowania. Istnieje możliwość jednoczesnego odliczania wramach ulgi B+R iIP Box.Za kwalifikowane prawa własności intelektualnej uznane zostały: • patent, • prawo ochronne na wzór użytkowy, • prawo zrejestracji wzoru przemysłowego, • prawo zrejestracji topografii układu scalonego, • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, • prawo zrejestracji produktu leczniczego iproduktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin, • autorskie prawo do programu komputerowego;Ulga IP Box IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Rozwiązanie ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ma zachęcać przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Preferencja IP Box jest rozwiązaniem, z którego podatnik może skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.

Page 32

32 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Podatnicy, którzy w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wytwarzają, anastępnie komercjalizują programy komputerowe, mogą opodatkować (po spełnieniu ustawowych warunków) uzyskany dochód zprzeniesienia praw wyłącznych lub udzielenia licencji preferencyjną stawką 5% podatku dochodowego. Przedmiotem ulgi IP BOX jest dochód z komercjalizacji danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (udzielenie licencji albo sprzedaż prawa autorskiego majątkowego do programu komputerowego). Wynagrodzenie za pozostałe czynności techniczne niezwiązane bezpośrednio z powstaniem kwalifikowanego IP nie stanowi kwalifikowanego dochodu opodatkowanego według stawki 5% (np. wdrożenie programu u klienta, sporządzenie dokumentacji technicznej, pomoc techniczna, szkolenia etc.). Podatnik, który chce skorzystać z preferencji podatkowej IP BOX, musi prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową umożliwiającą powiązanie konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej z osiągniętymi dochodami, powstałymi w wyniku prac badawczo-rozwojowych. Warto wskazać, iż nie ma ustalonego wzoru prowadzenia ww. ewidencji. Istotnym jest możliwość powiązania przychodów i kosztów z konkretnym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.Ulga na innowacje: » Ulga na robotyzacjęUlga na robotyzację przemysłową dotyczy firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych. Zasady odliczenia podobne jak przy uldze B+R – odliczenie od podstawy opodatkowania. Możliwość odliczenia przez podatników do 50% kosztów poniesionych jako inwestycja na robotyzację. Ulga dotyczy kosztów wlatach 2022-2026.Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się: • koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie znimi związanych, maszyn, urządzeń iinnych rzeczy funkcjonalnie związanych zrobotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii ibezpieczeństwa pracy wodniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, oraz • koszty nabycia wartości niematerialnych iprawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej, oraz • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych iprawnych, októrych mowa powyżej, oraz • opłaty ustalone w umowie leasingu finansowego robotów przemysłowych iinnych środków trwałych.

Page 33

33Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE » Ulga na prototypyUlga na prototypy dotyczy produkcji próbnej iwprowadzenia na rynek nowego produktu. Wspiera poniesione przez podatnika koszty na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę iwprowadzeniem go na rynek. Firma, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie wkoszty uzyskania przychodu.Podobnie jak w przypadku ulgi B+R koszty będą potrącane od podstawy obliczenia podatku. Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej niż 10% dochodu.Koszty te obejmują: • cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego, uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu • koszty nabycia materiałów isurowców nabytych wyłącznie wcelu produkcji próbnej nowego produktu.Wprowadzenie na rynek nowego produktu:Działania podejmowane w celu uzyskania niezbędnej dokumentacji umożliwiającej uzyskanie certyfikatów i zezwoleń dotyczących produktu, który powstał wwyniku prowadzonych przez podatnika prac B+R, które to certyfikaty izezwolenia umożliwiają sprzedaż produktu.Koszty obejmują:badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uz yskan ia lu b utrz yma nia zez wole nia n a obrót , lub i nnych ob owią zkowych dokumentów lub oznakowań związanych zdopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych wcelu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia, badania cyklu życia produktu, system weryfikacji technologii środowiskowych (ETV). » Ulga na innowacyjnych pracownikówZ ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo rozwojowej (których czas pracy przeznaczonej na realizację działalności B+R wynosi co najmniej 50 godzin ogólnego czasu pracy) - dotyczy umowy opracę, zlecenie idzieło.Podatnik będący płatnikiem, który prowadzi działalność B+R może odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy, potrącanych zdochodów (osób fizycznych zatrudnionych u niego), koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R.Ulga dla wspierających działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe inaukęDaje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. » Dla działalności sportowejDotyczy kosztów poniesionych na kluby sportowe, które realizują cele określone wart. 28 ustawy osporcie, tj. m.in.: • zakup sprzętu sportowego,

Page 34

34 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa wtych zawodach, • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, • sfinansowanie stypendium sportowego, • organizacja imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, októrej mowa wustawie obezpieczeństwie imprez masowych. » Dla działalności kulturalnejDotyczy kosztów poniesionych na działalność kulturalną wrozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność kulturalna w rozumieniu tej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu iochronie kultury. » Dla szkolnictwa wyższego inaukiDotyczy kosztów poniesionych na: • stypendia dla studenta za wyniki wnauce, • stypendia naukowe dla doktorantów, • opłaty związane z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, • wynagrodzenia studentów na praktykach wzakładach pracy.Ulga konsolidacyjna na nabycie udziałów polskiej lub zagranicznej spółki kapitałowej:Z ulgi konsolidacyjnej można skorzystać gdy przedmiot działalności zakupionej spółki kapitałowej jest tożsamy zprzedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową).Ulga konsolidacyjna polega na tym, że podatnik będący przedsiębiorcą, uzyskującym przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, może odliczyć od podstawy opodatkowania określone wydatki związane znabyciem udziałów (akcji) współce posiadającej osobowość prawną.Maksymalna wielkość takiego pomniejszenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 250.000 PLN.Za kwalifikowane wydatki uznaje się: • obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, wtym na ich wycenę (due diligence), • odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz • opłaty notarialne, sądowe iskarbowe. Do wydatków kwalifikowanych nie zalicza się ceny zapłaconej przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz kosztów finansowania dłużnego związanego ztakim nabyciem.Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługuje podatnikowi gdy spółka, której udziały (akcje) są przez podatnika nabywane, jest osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, lub winnym państwie, zktórym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę ounikaniu podwójnego opodatkowania.Środki motywacyjne Wydatki poniesione na nabycie wiedzy technologicznej mogą w niektórych przypadkach zmniejszyć podstawę opodatkowania. Jednorazowy odpis amortyzacyjny do kwoty 50.000,00 EUR może być dostępny również dla drobnych przedsiębiorców orazrozpoczynających działalność.

Page 35

35Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEŁączenie idzielenie spółekTransakcje łączenia i dzielenia spółek muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli nie mają takiego uzasadnienia, aorgan podatkowy uzna, że głównym celem transakcji było osiągnięcie korzyści podatkowej, to podmiot przejmujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od przychodu (brak możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodów).Dodatkowo obowiązek zapłaty podatku może ciążyć także na wspólnikach. W sumie organy mogą zażądać zapłaty podatku aż trzykrotnie: dwa razy od spółki (przy przejęciu innej firmy oraz jej późniejszej sprzedaży) oraz od wspólników.Amortyzacja wartości firmy (goodwill) • Możliwa wprzypadku asset-deal, jednakże wyłącznie wprzypadku nabycia całego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. • W przypadku share-deal niemożliwa.Opodatkowanie podatkowych grup kapitałowychWarunki muszą być spełnione łącznie: • spółka dominująca musi posiadać co najmniej 75% udziałów wkapitale zakładowym pozostałych członków grupy, • członkowie grupy muszą posiadać kapitał własny w wysokości przeciętnie minimum 250.000,00 PLN, • członkowie grupy muszą należeć do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych lub prostych spółek akcyjnych.Spółki działające wramach podatkowych grup kapitałowych nie mogą zaliczać darowizn do kosztów uzyskania przychodu.Opodatkowanie spółek holdingowychSpółką holdingową, która może korzystać z preferencji, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym. Bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami (akcjonariuszami) spółki holdingowej nie mogą być podmioty mające siedzibę lub zarząd, lub miejsce rejestracji lub położenia wkrajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Warunkiem skorzystania ze wskazanych poniżej preferencji jest posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji współce zależnej (krajowej/zagranicznej) iprowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej.Preferencje dla spółek holdingowych to: • zwolnienie z opodatkowania otrzymywanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej dywidendy z tytułu zysków wudziale wosobach prawnych, • zwolnienie z opodatkowania dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu zbycia udziałów w spółce zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową właściwemu dla niej naczelnikowi urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia oświadczenia ozamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Page 36

36 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Opodatkowanie spółek komandytowychOpodatkowaniu będzie podlegała bieżąca działalność spółki oraz zyski wypłacane wspólnikom tych spółek, analogicznie jak w przypadku spółek zo.o. iakcyjnych. Na poziomie spółki dochód opodatkowany jest wg stawki CIT wwysokości 19% (9% dla małych podatników), awdalszej kolejności, zyski wypłacane wspólnikom podlegają opodatkowaniu jak dywidenda – wg zryczałtowanej stawki wwysokości 19%. Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej od przychodów zudziału wzysku tej spółkiOpodatkowanie zysków wspólników spółki komandytowej, ma miejsce na zasadach analogicznych jak przy wypłatach ze spółek z o.o. czy akcyjnych, przy czym wzależności od statusu wspólnika przewidziano inne zasady odliczeń:1. KomandytariuszPrzewidziano zwolnienie 50% przychodów zudziału wzysku współce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000,00 PLN.Zwolnienie to odnosi się do każdej ze spółek, wktórej dany podmiot jest komandytariuszem.Zwolnienia tego nie stosuje się wprzypadku gdy, komandytariusz: • posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów współce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej, będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej, • jest członkiem zarządu spółki będącej komplementariuszem, • jest podmiotem powiązanym zczłonkiem zarządu lub wspólnikiem spółki, będącej komplementariuszem.W przypadku, gdy ww. zwolnienie nie znajduje zastosowanie, dochód z udziału wzyskach osób prawnych podlega opodatkowaniu na zasadach analogicznych dla opodatkowania dochodów z udziału współce z o.o.2. KomplementariuszKomplementariusz spółki komandytowej będzie uprawniony do odliczenia od podatku od przychodów zzysków wtej spółce, podatku zbieżącej działalności wstosunku wjakim posiada prawo do udziału wzysku.Kwota tego odliczenia nie będzie mogła jednak przekroczyć kwoty podatku obliczonego od zysku wg ryczałtowej stawki 19%, przypadającego na zysk komplementariusza.Daty poboru podatków iterminy ostateczne • Roczna deklaracja podatkowa: składanie do dnia 31 marca następnego roku, przy odchyleniu roku podatkowego do ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po dacie zakończenia roku podatkowego, • Zaliczki na CIT muszą zostać uregulowane do 20. dnia następnego miesiąca.

Page 37

37Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEKonsekwencje regulowania zobowiązań poprzezprzekazanie świadczenia niepieniężnego (CIT iPIT)Regulowanie zobowiązań poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego generuje u dłużników przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodem tym będzie wysokość zobowiązania uregulowanego w następstwie takiego świadczenia (zzastrzeżeniem, że jeżeli wartość rynkowa świadczenia niepieniężnego będzie wyższa niż wysokość zobowiązania uregulowanego tym świadczeniem, przychód ten będzie określany w wysokości wartości rynkowej świadczenia niepieniężnego). Takie rozliczenie dotyczy także podziału majątku likwidowanej spółki, rozliczanego ze wspólnikami wformie niepieniężnej.W przypadku odpłatnego zbycia ww. otrzymanych świadczeń niepieniężnych kosztem uzyskania przychodów będzie równowartość wierzytelności (należności) uregulowanej przezwykonanie świadczenia niepieniężnego (w naturze), pomniejszona o: • naliczony w związku z przekazaniem tego świadczenia niepieniężnego podatek VAT oraz • sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.Wartość otrzymanego świadczenia niepieniężnego odpowiadającego wartości zwróconej pożyczki (kredytu) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wartością początkową środków trwałych orazwartości niematerialnych iprawnych nabytych wramach świadczenia wmiejsce wykonania, jest wartość wierzytelności (należności) uregulowanej wwyniku wykonania świadczenia niepieniężnego.

Page 38

38 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)OPODATKOWANIE DOCHODÓW KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK ZAGRANICZNYCH (CFC)W ustawach CIT i PIT są regulacje przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych jednostek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporations - CFC). Zagraniczną jednostką kontrolowaną jest co do zasady spółka spełniająca łącznie poniższe kryteria dotyczące: • zakresu kontroli, tj. podatnik posiada nieprzerwanie przez okres przynajmniej 30 dni co najmniej 50% udziałów wkapitale lub 50% praw głosu worganach kontrolnych lub worganach stanowiących lub 50% udziałów wzyskach spółki zagranicznej, • charakteru uzyskiwanych przychodów, tj. co najmniej 33% przychodów zagranicznej spółki stanowią tzw. przychody pasywne, tj. przychody o charakterze finansowym: dywidendy, akcje, wierzytelności, prawa autorskie, itp., • podatku dochodowego, który faktycznie zapłacony przez spółkę jest niższy od podatku, który zapłaciłaby ona wpaństwie siedziby lub zarządu podatnika, czyli wPolsce (przy obliczaniu tej różnicy nie uwzględnia się zagranicznego zakładu zagranicznej spółki kontrolowanej, który nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony zniego wpaństwie siedziby).W niektórych przypadkach opodatkowanie CFC jest wyłączone (ustawa uzależnia to m.in. od kraju rezydencji spółki zagranicznej, rodzaju jej działalności iwysokości osiąganych przychodów).Podstawę opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej stanowić ma jej dochód ustalony zgodnie z ustawą CIT/PIT wczęści odpowiadającej wysokości przysługującego polskiemu podatnikowi udziału wzyskach tej spółki orazokresowi ich posiadania. Podatnik będzie miał możliwość odliczenia od powyższego dochodu kwoty dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej orazkwoty zodpłatnego zbycia udziału wtakiej spółce. Podatnicy będą zobowiązani do: • prowadzenia rejestru zagranicznych spółek, • prowadzenia odrębnej od ewidencji rachunkowej ewidencji zdarzeń, która będzie służyła ustaleniu dochodów zagranicznych spółek oraz • złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej. Prowadzenie rejestru i ewidencji nie będzie konieczne wyłącznie w sytuacji, gdy zagraniczna spółka kontrolowana podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie UE lub w państwie EOG i prowadzi w tym państwie rzeczywistą działalnośćgospodarczą.

Page 39

39Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEObecnie o tym, czy podmiot powinien być uznany za zagraniczną spółkę, decyduje nie tylko to, jaki udział w takim podmiocie posiada polski podatnik samodzielnie, ale łącznie z innymi podmiotami powiązanymi. Chodzi przy tym o posiadanie udziałów w sposób bezpośredni lub pośredni.Definicja podmiotu powiązanegoNa potrzeby powyższego doprecyzowania w przepisach ustaw opodatkach dochodowych, w art. 24a ustawy oCIT iart. 30f ustawy oPIT, zamieszczona została definicja podmiotu powiązanego. Według niej podmiot powiązany oznacza: • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, w której podatnik posiada co najmniej 25% udziałów wkapitale lub co najmniej 25% praw głosu worganach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych zprawem do uczestnictwa wzyskach, • osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, posiadającą w podatniku co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych zprawem do uczestnictwa wzyskach [w ustawie oPIT - małżonka podatnika, atakże jego krewnych do drugiego stopnia], • osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, wktórej podmiot wskazany wlit. b posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa wzyskach” (art. 24a ust. 2 pkt 4ustawy oCIT).W znaczący sposób zmieniony został zakres działalności, jaką ma wykonywać zagraniczna spółka, aby jej dochody objęte były polskim podatkiem dochodowym wramach unormowań CFC. Obniżony został z 50% do 33% próg uzyskiwanych przychodów pasywnych przy jednoczesnym poszerzeniu katalogu takich przychodów. Do tej kategorii zaliczane są przychody: • zdywidend iinnych przychodów zudziału wzyskach osób prawnych, • ze zbycia udziałów (akcji), • zwierzytelności, • zodsetek ipożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, • zczęści odsetkowej raty leasingowej, • zporęczeń igwarancji, • zpraw autorskich lub praw własności przemysłowej, wtym ztytułu zbycia tych praw, • ze zbycia irealizacji praw zinstrumentów finansowych, • z działalności ubezpieczeniowej, bankowej lub innej działalności finansowej, • z transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku gdy spółka nie wytwarza wzwiązku ztymi transakcjami wartości dodanej pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma (art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy oCIT, art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy oPIT).

Page 40

40 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Dla tej samej kategorii spółek zmieniony został wymóg stawiany stawce mającej zastosowanie w państwie rezydencji spółki. Prawodawca odszedł od zasady porównania stawek podatku dochodowego na rzeczustalonej kwoty podatku. Wkonsekwencji zastosowane zostało porównanie faktycznego (efektywnego) opodatkowania danej CFC. Dzięki temu dokonywane ma być rzeczywiste odniesienie kwot podatków, weryfikacja wzajemnych relacji. Warunek spółki kontrolowanej jest spełniony, jeżeli różnica pomiędzy faktycznie zapłaconym podatkiem w państwie rezydencji a hipotetycznym polskim podatkiem spółki (tj. jaki spółka zapłaciłaby, gdyby była polskim rezydentem) jest wyższa od podatku faktycznie zapłaconego przezspółkę (faktycznie zapłacony podatek to taki, który nie podlega zwrotowi ani odliczeniu w żadnej formie). Przy czym przy wyliczaniu takiej różnicy nie uwzględnia się zagranicznego zakładu spółki kontrolowanej, podatek, od którego nie jest płacony w państwie rezydencji spółki.Istnieje obowiązek dotyczący spółek kontrolowanych do ujmowania przez podatników w rejestrze zagranicznych spółek również zagranicznych spółek kontrolowanych utworzonych w innych państwach członkowskich UE lub EOG, nawet jeżeli spółki te prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą, oile nie jest to istotna rzeczywista działalność gospodarcza. Wcześniej prawodawca nie stawiał wymogu istotności. Jednocześnie doprecyzowano, że „przy ocenie, czy rzeczywista działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jej przychodów ogółem” (art. 24a ust. 18a ustawy oCIT, art. 30f ust. 20a ustawy oPIT).W aktualnym stanie prawnym przepisy dotyczące CFC mają zastosowanie również do położonych w Polsce stałych zakładów podatników zagranicznych.Podatek od przerzuconych dochodówZa przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym określone rodzaje kosztów poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem. Podatek od przerzuconych dochodów wwysokości 19 % od podstawy opodatkowania muszą płacić podatnicy, oile spełnionych zostanie kilka warunków.I. Podatnik musi dokonywać wypłat należności z określonych tytułów. Należą do nich koszty: • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług opodobnym charakterze, • wszelkiego rodzaju opłat inależności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, patentów, know-how,

Page 41

41Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wtym wramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń opodobnym charakterze, • finansowania dłużnego związanego z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, wtym koszty pochodnych instrumentów finansowych, • opłat iwynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.II. Suma kosztów z ww. kategorii poniesionych przez podatnika wroku podatkowym na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem, zaliczonych wroku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów tego podatnika, musi stanowić co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów podatnika za ten rok.III. Musi zostać spełnionych łącznie kilka warunków dotyczących podmiotu powiązanego, na rzecz którego wypłacane są należności: • dochód podmiotu powiązanego uzyskany z ww. tytułów podlega według przepisów państwa jego siedziby opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego niższej niż 14,25%, bądź zwolnieniu, lub wyłączeniu z opodatkowania tym podatkiem, • dalszą przesłanką jest, aby podmiot powiązany uzyskiwał od podatnika lub innych powiązanych z podatnikiem spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi co najmniej 50% ogółu przychodów z ww. tytułów, • dodatkowo konieczne jest, aby podmiot powiązany, na którego rzecz ponoszone są koszty, przekazywał co najmniej 10% ww. przychodów, na rzecz innego podmiotu: » zaliczając w związku z tym wydatki do kosztów rozliczanych dla celów podatku dochodowego lub wydatki te lub przychody odliczając od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku wjakiejkolwiek formie, lub » jeżeli przychody te składają się na zysk przeznaczony do wypłaty, bez względu na termin, w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału wzyskach osób prawnych, • w przypadku wypłat na rzecz podmiotów, które są rezydentami w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowanie ma miejsce wyłącznie, gdy dany podmiot nie prowadzi wtym kraju istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej.

Page 42

42 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Celem stwierdzenia, czy działalność gospodarcza podmiotu powiązanego, na rzecz którego dokonuje się wypłat, ma charakter rzeczywisty, bierze się pod uwagę wszczególności: • czy podmiot wkraju swojej rejestracji posiada przedsiębiorstwo, wramach którego prowadzi działalność gospodarczą, składające się wszczególności z lokalu, wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenia służącego wykonywaniu działalności gospodarczej, • czy odbiorca należności może samodzielnie decydować o przeznaczeniu otrzymanej należności, • czy odbiorca należności ponosi ryzyko ekonomiczne związane z jej utratą.Przy ocenie, czy dana działalność gospodarcza ma charakter istotny, bierze się pod uwagę w szczególności stosunek przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany z prowadzonej rzeczywistej działalności gospodarczej do jego przychodów ogółem.PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ DS. CUSTOMER RELATIONMARTA ROGACKAGłówny Konsultant ds. relacji zklientamiBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Poznań

Page 43

43Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEObjęcie opodatkowaniem wartości zysków przekształcanych spółek, które zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowyW przypadku przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego współkę niebędącą takim podatnikiem do dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych należeć będzie nie tylko wartość niepodzielonych zysków, ale również wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy współceprzekształcanej.Tzw. pożyczka partycypacyjnaUstawa oCIT, wyłącza stosowanie zwolnienia od podatku obejmującego dywidendy (art. 20 ust. 16) oraz inne przychody z tytułu udziału wzyskach osób prawnych wypłacane między spółkami powiązanymi w części, w jakiej w państwie spółki wypłacającej dywidendę lub przychód wypłacane kwoty wjakiejkolwiek formie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku spółki wypłacającej.Regulacje dotyczące ważności certyfikatu rezydencji podatkowejPrzedłożenie ważnego certyfikatu rezydencji umożliwia w przypadku wypłaty świadczeń zagranicznym kontrahentom (np. z tytułu dywidend oraz należności licencyjnych) skorzystanie z zasad unikania podwójnego opodatkowania. W przypadku braku posiadania aktualnego certyfikatu, w chwili wypłaty określonych kwot na rzeczzagranicznego kontrahenta, polski przedsiębiorca ma obowiązek pobrać iodprowadzić podatek uźródła wimieniu zagranicznego partnera podlegającemu opodatkowaniu wg stawki wynikającej zustawy, nie uwzględniając ulg, czy nawet zwolnień obowiązujących przy regulowaniu podatku uźródła.Certyfikat rezydencji podatkowej nieposiadający daty ważności, utraci ważność automatycznie po upływie 12 miesięcy od daty jegowystawienia. Istnieje możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.Oświadczenie orzeczywistym beneficjencieZgodnie zustawą, od 13 października 2019 r. działa jawny ipublicznie dostępny Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. w związku z powstaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, spółki są zobowiązane do przekazywania informacji oich beneficjentach rzeczywistych (osobach fizycznych sprawujących rzeczywistą kontrolę nad osobami prawnymi) - wciągu 7 dni, licząc od wpisu czy aktualizacji wKrajowym Rejestrze Sądowym.

Page 44

44 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)Wartość emisyjna udziałów (akcji)Wartość emisyjna udziałów (akcji) oznacza cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku - winnym dokumencie opodobnym charakterze, nie niższą od wartości rynkowej tych udziałów (akcji)” (art. 4a pkt 16a ustawy opodatku dochodowym od osób prawnych).Definicja taka wprowadzona została na potrzeby regulacji normujących zagadnienie operacji restrukturyzacyjnych dla określenia wysokości przychodu przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych (łączenia ipodziały).Prawodawca sięga obecnie do nominalnej wartości udziałów (akcji) i w konsekwencji, przychodem udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej jest wartość emisyjna otrzymanych przezniego udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, aprzy podziale przezwydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający współce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.Podobnie za koszt uzyskania przychodu ze zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej majątek spółki dzielonej lub spółki nowo zawiązanej uznawana jest wartość stanowiąca uprzednio przychód udziałowca (akcjonariusza) spółki dzielonej, tj. wartość emisyjną otrzymanych udziałów (akcji).Obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych Nie ma obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędów skarbowych czy innych organów podatkowych. Dokumenty zamieszczone w repozytorium KRS są automatycznie przekazywane do organów podatkowych. Wyjątek: obowiązek składania odpisu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez podmioty wpisane do KRS budzi wątpliwości interpretacyjne. Dlatego ze względu na Państwa bezpieczeństwo uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe, lepiej złożyć osobno do właściwego urzędu skarbowego.Obowiązek publikacji strategii podatkowejNajwięksi podatnicy (o przychodach powyżej 50.000.000,00EUR) i spółki będące członkami podatkowej grupy kapitałowej i spółki nieruchomościowe muszą pogodzić się ztym, że minister finansów upubliczni wBiuletynie Informacji Publicznej informacje na ich temat zawarte wich sprawozdaniach podatkowych oraz procentowy udział kwoty podatku dochodowego wzysku brutto. Najwięksi podatnicy oraz spółki z podatkowej grupy kapitałowej, są zobowiązane do sporządzenia i publikowania na swoich stronach internetowych informacji orealizowanej strategii podatkowej, obejmująca m.in.: • procesy i procedury dotyczące wykonywania obowiązków podatkowych oraz ich realizacji z podziałem na poszczególnepodatki, • informacji oprzekazanych schematach podatkowych, • planowanych i podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mających wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych oraz innych wskazanych wprzepisach.

Page 45

45Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEWprowadzenie limitu transakcji gotówkowychPróg kwoty transakcji, które, wstosunkach między przedsiębiorcami, mogą zostać uiszczone wformie gotówkowej wynosi 15.000,00 PLN.W przypadku dokonania zapłaty gotówkowej w wysokości przekraczającej ten próg, wydatki z tego tytułu nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów wCIT. Od 1 stycznia 2024 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy: • stroną transakcji, zktórej wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 8.000,00 PLN lub równowartość tej kwoty.Konsument będzie obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji zprzedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających zniej płatności, przekracza 20.000,00PLN lub równowartość tej kwoty.

Page 46

46 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)CIT ESTOŃSKICIT estoński jest zwany w ustawie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje iminimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków spółek kapitałowych ispółek osobowych.Jest to rozwiązanie skierowane do: • mikro, małych i średnich spółek kapitałowych oraz osobowych (spółki: komandytowa i komandytowo-akcyjna) będących podatnikami podatku CIT, • spółek, wktórych udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółki: • które nie posiadają udziałów winnych podmiotach, • które zatrudniają co najmniej 3 osoby z wyłączeniem udziałowców (przewidziano ułatwienia dla podatników małych irozpoczynających działalność), • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów zdziałalności operacyjnej, • które nie sporządzają sprawozdania finansowego wg MSR, • złożą stosowne zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania.Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie.CIT estoński należny jest w momencie wypłaty zysku przez Spółkę. Zasadniczo zatem, do momentu wypłaty zysku, spółka rozliczająca się z CIT na zasadzie CIT estońskiego, nie płaci podatku CIT. Stawka CIT wprzypadku CIT estońskiego to przy tym 10% dla małych podatników i20% dla pozostałych. Wspólnik ma prawo do zastosowania odliczenia dla otrzymanej dywidendy. Może on obniżyć płacony podatek od tej dywidendy oodpowiednią część podatku zapłaconego przez spółkę. Powoduje to, że końcowy podatek wspólnika może wynieść: • przy małym podatniku: 10% • przy pozostałych spółkach: 5%Spółka objęta estońskim CIT nie jest również zobowiązana do opłacania podatku minimalnego (wyłączenie ustawowe). Spółka objęta Estońskim CIT, która nie przekroczy wartości sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) w poprzednim roku podatkowym w kwocie 2.000.000,00 PLN, będzie uprawniona do kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Page 47

47Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEWybierając rozliczenie na zasadzie CIT estońskiego, należy jednak pamiętać, o tym, że oprócz wskazanej powyżej wypłaty zysku, obowiązek podatkowy wpodatku CIT powstanie także wzwiązku z: • przeznaczeniem zysku na pokrycie strat wygenerowanych w okresie sprzed opodatkowania zysków CIT estońskim, • tzw. ukrytymi zyskami, • wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą. Przez ukryte zyski rozumie się przy tym świadczenia na rzecz udziałowców, wspólników i podmiotów z nimi powiązanych, w tym np. pożyczkę udzieloną takiemu wspólnikowi. Wybór tego rozwiązania wiąże się z koniecznością jego stosowania przez okres 4 lat, z możliwością przedłużenia na dalsze 4 lata. PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ DS. CUSTOMER RELATIONELŻBIETA NARONGłówny Konsultant ds. relacji zklientamiBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Wrocław

Page 48

48 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Inne podatki iopłatyINNE PODATKI IOPŁATYPodatek od nieruchomości Podatek jest zreguły nakładany na właściciela nieruchomości (gruntów, budynków ibudowli) wg stawek narzuconych przezwładze lokalne. Stawki podatkowe są ustalane w drodze uchwały przez Radę Gminy iobecnie nie mogą one przekraczać:Rodzaj nieruchomości Stawka podatkuTereny przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 1,16 PLN/m2Budynki mieszkalne 1,00 PLN/m2Budynki przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 28,78 PLN/m2Budowle 2% wartości nieruchomości zapisanej jako podstawa amortyzacji Koszty pracodawcy ztytułu umowy opracęPracodawcy i pracownicy mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie, która stanowi około 35% wynagrodzenia pracownika (zuwzględnieniem pewnych limitów).Opłata skarbowa Opłata skarbowa jest pobierana, na przykład, podczas ustanawiania pełnomocnictwa oraz gdy zwracamy się z wnioskiem do władz (centralnych lub lokalnych) o wykonanie czynności, takich jak wydawanie świadectw, udzielanie zgody, etc. Obowiązujące stawki lub stałe kwoty określone są wustawie oopłatach skarbowych. Inne • Podatek akcyzowy naliczany jest od obrotu wybranymi towarami. • Firmy transportowe mogą zdecydować, czy chcą płacić podatek tonażowy od niektórych rodzajów dochodu. • Specjalny podatek nakłada się na wydobywanie srebra imiedzi. • Specjalny podatek nakładany jest na towary zawierające cukier, w tym słodkie napoje.

Page 49

49Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEPRZEPISY ZAPOBIEGAJĄCE UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIACeny transferowe Omówione szczegółowo wczęści „Ceny transferowe” na stronie20.Jednolity Plik KontrolnyIstnieje obowiązek przesyłania przez podatników, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organom podatkowym całości lub części tych ksiąg podatkowych orazdowodów księgowych za dany okres rozliczeniowy, wformie ściśle zdefiniowanego formatu elektronicznego (tzw. struktur). Koncepcja Jednolitego Pliku Kontrolnego opiera się na zaleceniach OECD dla Standard Audit File - Tax 2.0 i została wprowadzona w wielu krajach Europejskich: m.in. w Austrii, Holandii, Francji, Słowenii, Luksemburgu, Portugalii iCzechach.Na chwilę obecną raportowaniu będą podlegały następujące struktury: • struktura 1 - księgi rachunkowe - JPK_KR, • struktura 2 - wyciąg bankowy - JPK_WB, • struktura 3 - magazyn - JPK_MAG, • struktura 4 - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_V7M i JPK_V7K, • struktura 5 - faktury VAT - JPK_FA, • struktura 6 - podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR, • struktura 7 - ewidencja przychodów - JPK_EWI.Obowiązek przekazywania organom podatkowym danych wformie Jednolitego Pliku Kontrolnego można podzielić na dwa rodzaje: • na żądanie organów podatkowych (JPK_KR, JPK_EWI, JPK_PKPiR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_ V7M iJPK_V7K), • bezwezwania organów podatkowych (tylko JPK_ V7M iJPK_V7K).Składany JPK VAT jest jednocześnie ewidencją ideklaracją: • JPK_V7M - dla podatników rozliczających się miesięcznie, • JPK_V7K - dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Page 50

50 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy zapobiegające uchylaniu się od opodatkowaniaZłożenie tych deklaracji następuje miesięcznie lub kwartalnie, wzależności otego, wjaki sposób rozlicza się podatnik.Krajowy System e-Faktur (KSeF)Krajowy System e-Faktur to rozwiązanie umożliwiające wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2022 roku system ten został wprowadzony w Polsce jako rozwiązanie dobrowolne, natomiast wprzyszłości (wg. stanu prawnego na dzień publikacji od 30.04.2023) Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym.Obowiązek fakturowania elektronicznego: • obejmie wszystkich podatników, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i będzie dotyczyć: » czynnych podatników VAT, » podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego od podatku od towarów iusług, • będzie miał zastosowanie wyłącznie do podatników mających siedzibę na terytorium Polski. Wprowadzenie KSEF nie będzie miało wpływu na: • podatników zagranicznych, którzy nie są zobowiązani do zarejestrowania się dla celów VAT wPolsce, • podatników zagranicznych zarejestrowanych do celów VAT w Polsce niemających siedziby na jej terytorium.W Krajowym Systemie e-Faktur wystawiane mogą być jedynie faktury ustrukturyzowane. Podatnicy do wystawiania faktur ustrukturyzowanych będą mogli korzystać z bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów lub własnych systemów finansowo-księgowych. Korzystanie przez przedsiębiorcę z KSEF nie będzie miało wpływu na prawo klientów do otrzymywania faktur papierowych lub elektronicznych np. wformacie pdf lub równoważnym.Klauzula obejścia prawa dot. wymiany udziałówUstawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje, że odroczenie opodatkowania w przypadku transakcji wymiany udziałów nie będzie miało zastosowania, jeśli jednym z głównych celów wymiany udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Sytuacja taka będzie miała miejsce wszczególności w przypadku, gdy wymiana udziałów nie została przeprowadzona zuzasadnionych przyczyn ekonomicznych.Dodatkowo:Interpretacje indywidualne wydane przed wejściem wżycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, nie będą chronić podatników, jeśli korzyść podatkowa kwestionowana na podstawie tej klauzuli zostanie uzyskana po 1 stycznia 2017 r.Wymagania dotyczące ujawniania informacji Niektóre transakcje należy zgłaszać organom podatkowym i/lub Narodowemu Bankowi Polskiemu. Schematy podatkowe Istnieje zobowiązanie do przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules).

Page 51

51Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Przepisy zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCESchemat podatkowy to rozwiązanie wypracowane na podstawie znajomości przepisów prawa podatkowego ipraktyki jego stosowania.Raportowanie schematów krajowych ograniczone jest tylko do schematów istotnych: • podmiotowo: przychody, koszty lub aktywa korzystającego lub podmiotu z nim powiązanym przekraczają równowartość 10.000.000,00 EUR lub • przedmiotowo: uzgodnienie dotyczy rzeczy lub prawa owartości przekraczającej 2.500.000,00 EUR.Podmiotami zobowiązanymi do raportowania schematów podatkowych są: • promotorzy, tj. podmioty, które opracowują, oferują, udostępniają lub wdrażają uzgodnienie, lub zarządzają wdrażaniem uzgodnienia, • wspomagający, tj. podmioty, które przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęły się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia, • korzystający, tj. podmioty, którym udostępniane jest lub uktórych wdrażane jest uzgodnienie, lub które są przygotowane do wdrożenia uzgodnienia, lub dokonały czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia (co do zasady podatnicy).Exit Tax Exit Tax - Opodatkowaniu podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków podlega: • przeniesienie przez podatnika, do innego państwa aktywów, wtym wchodzących wskład zagranicznego zakładu, • zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika, w wyniku której Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika.Podatek od niezrealizowanych zysków ze swej istoty nie dotyczy zatem każdego przeniesienia aktywów, a jedynie takiego, z którym wiąże się utrata przez dane państwo prawa do opodatkowania dochodu efektywnie wygenerowanego przed przeniesieniem. W ustawie oCIT stawka wynosi 19% podstawy opodatkowania.PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.PODATKI IPRAWOJOANNA GÓRNIAKRadca prawnygetsix Tax & LegalBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Poznań

Page 52

52 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)Podstawa prawna Ustawa z dn. 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych zpóźniejszymi zmianami.Rejestracja NIP Dla celów podatkowych, jeśli PESEL nie ma zastosowaniaNależy ją przeprowadzić w odpowiednim urzędzie skarbowym przed terminem wpłaty pierwszej zaliczki na PIT.Rok obrachunkowy Dla osób fizycznych: rok kalendarzowyKwota zmniejszająca podatek(o ile nie przewidziano opodatkowania ryczałtowego) Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3.600,00 PLNCo za tym idzie, stała miesięczna kwota zmniejszająca podatek bez względu na wysokość przychodów wynosi 300,00 PLN.W odróżnieniu od dotychczasowych regulacji nie ma górnego limitu w zakresie kwoty zmniejszającej podatek. Jest ona cały czas taka sama niezależnie od osiągniętych dochodów.Dochód wolny od podatku (kwota wolna od podatku)30.000,00 PLN (zograniczeniami)Obowiązek podatkowy • nieograniczony obowiązek podatkowy z tytułu dochodu na świecie (chyba że umowa ounikaniu podwójnego opodatkowania ogranicza taki obowiązek), • ograniczony obowiązek podatkowy z tytułu niektórych dochodówkrajowych.Źródła przychodów Wpływy zróżnych obszarów: • Szczególne obszary rolnictwa • Działalność gospodarcza • Działalność osoby samozatrudnionej (osobiście prowadzącej działalność) • Zatrudnienie • Inwestycje kapitałowe iprawa własności

Page 53

53Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE • Wynajem ileasing • Zyski kapitałowe ztransakcji • Działalność prowadzona przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną • Niezrealizowane zyski • Inne dochodyProgi podatkowe PIT 12% i 32% w przypadku przekroczenia 120.000,00 PLN dochodu (około 26.000,00EUR) (dotyczy np. dochodu ztytułu zatrudnienia lub dochodu ztytułu powiązanych usług).Ryczałt PIT 20% (ma zastosowanie do członków zarządu niebędących rezydentami Polski po spełnieniu pewnych wymagań oraz dochodów osiąganych wzakresie wolnych zawodów),19% (dotyczy np. odsetek, zysków kapitałowych, zbycie walut wirtualnych, dochody zpracowniczych planów kapitałowych itp.).5% IP Box Omówione szczegółowo w części „Ulga na badania i rozwój” na stronie 31.Dochodów zniezrealizowanych zysków (Exit Tax)Podatek od dochodów zniezrealizowanych zysków wynosi: • 19% podstawy opodatkowania - gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku, • 3% podstawy opodatkowania - gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku.Najem opodatkowany ryczałtemObowiązują jednolite zasady opodatkowania przychodów ze źródła, októrym mowa wart. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, tj. znajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów opodobnym charakterze.Podatnicy osiągający przychody z tytułu tzw. najmu prywatnego nieruchomości mieszkalnych stosują takie same zasady opodatkowania tych przychodów. Przychody te są opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. • 8,5% do kwoty 100.000,00 PLN • 12,5% ponad kwotę 100.000,00 PLNComiesięczny obowiązek podatkowyZaliczki na poczet PIT za dany miesiąc należy płacić do 20. dnia kolejnegomiesiąca.Zaliczek nie muszą opłacać również podatnicy podatku PIT i CIT, których zaliczka za dany miesiąc nie przekroczyła 1.000,00 PLN. Są to przypadki, wktórych podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000,00 PLN.Coroczny obowiązek podatkowyRoczne zeznanie podatkowe za dany rok należy składać od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Znaczenie organów podatkowychZarówno rejestracji, jak również wpłat należności z tytułu podatku PIT oraz składania rocznego rozliczenia PIT dla nierezydentów delegowanych do pracy w Polsce, należy dokonywać w urzędzie skarbowym właściwym dla podatników niebędących rezydentami Polski, w rejonie, w którym dany cudzoziemiec przebywa, lub w III Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, jeśli praca jest świadczona na terytorium więcej niż jednego rejonu.

Page 54

54 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)CUDZOZIEMCY APRACA WPOLSCE Rezydencja podatkowaCudzoziemcy będący osobami fizycznymi przybywającymi do Polski, mogą stać się polskimi rezydentami podatkowymi, jeżeli centrum ich życiowych spraw (gospodarczych lub osobistych) przenosi się do Polski, lub jeśli będą spędzać wPolsce ponad 183 dni wroku podatkowym.Cudzoziemcy jako osoby fizyczne posiadające miejsce stałego zamieszkania w Polsce (tj. posiadające status polskich rezydentów podatkowych), podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. ich dochód z całego świata podlega opodatkowaniu w Polsce, podczas gdy osoby niemające miejsca zamieszkania wPolsce (tj. posiadające status polskiego nierezydenta podatkowego) posiadają ograniczony obowiązek podatkowy wPolsce, tzn. opodatkowaniu podlegają wyłącznie ich dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zauważyć, że wcelu ustalenia statusu rezydencji podatkowej, należy również uwzględnić postanowienia zawarte w odpowiedniej umowie ounikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przezPolskę.Podstawa prawna świadczenia pracy wPolsceUmowa opracę zpolskim podmiotem Bezwzględu na status rezydencji podatkowej cudzoziemca będącego osobą fizyczną, dochody uzyskane przez niego na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim podmiotem zawsze podlegają polskiemu opodatkowaniu PIT zgodnie z progami podatkowymi 12% i 32%. Polski pracodawca zobowiązany jest do zapłaty miesięcznych zaliczek na poczet PIT od wyżej opisanego dochodu, naliczanych zgodnie zprogami podatku PIT. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne są zobowiązani do rozliczania się zrocznego podatku dochodowego dla danego roku, atakże przedstawiania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia roku kolejnego.

Page 55

55Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEZagraniczne umowy opracę orazdelegowanie doPolskia) Polscy nierezydenci podatkowi Cudzoziemcy będący osobami fizycznymi są osobiście odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich czynności określonych przepisami dotyczącymi PIT, tj. ani zagraniczny pracodawca, ani podmiot przyjmujący nie mają żadnych obowiązków w tym zakresie. Należy pamiętać, że dochód podlegający opodatkowaniu do celów polskiego PIT obejmuje wszystkie dochody uzyskane w związku z pracą w Polsce, w tym wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju premie iświadczenia rzeczowe. Tak więc większość świadczeń zapewnianych przezpracodawcę lub podmiot wynajmujący razem zwynagrodzeniem, lub zamiast wynagrodzenia podlega opodatkowaniu jako regularny dochód z tytułu zatrudnienia. Dochód uzyskany w Polsce przez cudzoziemców będących osobami fizycznymi może nie podlegać opodatkowaniu wPolsce, gdy spełnione są jednocześnie następujące warunki określone wumowie ounikaniu podwójnego opodatkowania (ważne: wkażdym przypadku należy odnieść się do umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania między Polską ikonkretnym krajem). Do warunków tych należą min: • pobyt wPolsce trwa łącznie mniej niż 183 dni, • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie jest rezydentem Polski (należy jednak zauważyć, że należy przeprowadzić odpowiednią analizę pojęcia ekonomicznego pracodawcy wcelu dokonania oceny, czy warunek ten jest spełniony), • koszt wynagrodzenia nie jest ponoszony przez stały zakład pracodawcy wPolsce.Jeśli jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, wynagrodzenie z tytułu zagranicznej umowy o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem progresywnym PIT w Polsce, od pierwszego dnia pobytu tej osoby wPolsce. Zaliczki na podatek PIT od dochodu uzyskanego z tytułu zagranicznej umowy opracę powinny być płacone wokresach miesięcznych za miesiące, wktórych uzyskano wcześniej wspomniany dochód. Zaliczki na poczet PIT za dany miesiąc należy płacić do 20. dnia kolejnego miesiąca z zastosowaniem 12% stawki PIT (stawka 32% może być również stosowana po przekroczeniu progu podatkowego). Osoby fizyczne do czasu ukończenia 26 roku życia zatrudnione na umowę o pracę, czy umowę zlecenia są zwolnione z podatku dochodowego. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne mają obowiązek rozliczania końcowego rocznego zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawek podatku progresywnego PIT. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne są również zobowiązani do przedstawiania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia roku kolejnego. Do celów polskiego podatku PIT zgłasza się wyłącznie dochód z pracy wykonywanej wPolsce.b) Polscy rezydenci podatkowiOgólnie, te same zasady stosowane w odniesieniu do polskich nierezydentów podatkowych, októrych mowa wpkt a) powyżej, powinny być również stosowane wprzypadku cudzoziemców będących polskimi rezydentami podatkowymi. W ten sposób, cudzoziemcy będący

Page 56

56 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)osobami fizycznymi są osobiście odpowiedzialni za wykonywanie wszystkich czynności określonych przepisami dotyczącymi PIT, tj. ani zagraniczny pracodawca, ani podmiot wynajmujący nie mają żadnych obowiązków w tym zakresie. Należy również pamiętać, że dochód podlegający opodatkowaniu do celów polskiego PIT, obejmuje wszystkie dochody uzyskane w związku z pracą w Polsce, w tym wynagrodzenie, wszelkiego rodzaju premie i świadczenia rzeczowe. Jak i całość dochodów światowych rozliczanych z uwzględnieniem postanowień umów ounikaniu podwójnego opodatkowania.Członkowie zarządu a) Polscy nierezydenci podatkowiDochód uzyskany przezcudzoziemców zobszaru np. Niemiec jako osoby fizyczne będące Polskimi nierezydentami podatkowymi, które zostały powołane jako członkowie zarządu polskiego podmiotu na podstawie odpowiedniej uchwały udziałowców, może podlegać 20% zryczałtowanemu opodatkowaniu w Polsce. Wszystkie obowiązki związane z PIT odnoszące się do tego systemu są wykonywane przezpodmiot polski, wktórym taka osoba jest członkiem zarządu. b) Polscy rezydenci podatkowiJeśli cudzoziemiec jako osoba fizyczna będący członkiem zarządu polskiego podmiotu stałby się polskim rezydentem podatkowym, dochód uzyskany z tytułu członkostwa w zarządzie na podstawie odpowiedniej uchwały akcjonariuszy będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem progresywnym PIT wPolsce. w takim przypadku podmiot polski byłby zobowiązany do wpłaty miesięcznych zaliczek na poczet podatku PIT. Cudzoziemcy jako osoby fizyczne są również zobowiązani do składania rocznego zeznania podatkowego PIT do dnia 30 kwietnia kolejnego roku do polskiego Urzędu Skarbowego.Członkowie zarządów będący polskimi rezydentami pełniący funkcję na podstawie powołania podlegają obowiązkowi składkowemu ztytułu ubezpieczenia zdrowotnego od całości swoich dochodów wwysokości 9% podstawy oskładkowania (dochodu).

Page 57

57Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEKoszty uzyskania przychodu: (w przypadku przychodów ze stosunku służbowego)Zumowy opracę (miejscem stałego lub czasowe-go zamieszkania jest taka sama miejscowość co zakład pracy)miesięcznie 250,00 PLNrocznie 3.000,00 PLNZkilku umów opracę (miejscem stałego lub czasowe-go zamieszkania jest taka sama miejscowość co zakład pracy)miesięcznie 250,00 PLNrocznie max. 4.500,00 PLNZumowy opracę (miejscem stałego lub czaso-wego zamieszkania jest inna miejscowość niż zakład pracy) miesięcznie 300,00 PLNrocznie 3.600,00 PLNZkilku umów opracę (miejscem stałego lub czaso-wego zamieszkania jest inna miejscowość niż zakład pracy) miesięcznie 300,00 PLNRocznie max. 5.400,00 PLNPrzychody twórców • 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez podatnika łącznie w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 120.000,00 PLN. • Koszty „twórcze” mające zastosowanie zgodnie z art. 22 ust. 9b ustawy oPIT do przychodów ztytułu działalności: » twórczej wzakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, » artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz wdziedzinie dyrygentury, wokalistyki iinstrumentalistyki, » produkcji audialnej iaudiowizualnej, » publicystycznej, » muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej, » konserwatorskiej, » prawa zależnego, októrym mowa wart. 2 ust. 2 ustawy z4 lutego 1994 r. oprawie autorskim iprawach pokrewnych do opracowania cudzego utworu wpostaci tłumaczenia, » badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej wuczelni działalności dydaktycznej.

Page 58

58 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)Amortyzacja WNiP a koszty podatkoweNie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, jeżeli uprzednio te prawa lub wartości były przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, nabyte lub wytworzone, a następnie zbyte - w części przekraczającej przychód uzyskany przezpodatnika zich uprzedniego zbycia.Strata w wierzytelnościach a koszty podatkoweKoszt wyznaczany jest jedynie do wysokości uzyskanego uprzednio przychodu należnego. W ustawie o PIT prawodawca jednoznacznie wskazuje również, że przychodem ztytułu zbycia wierzytelności, także wformie aportu, jest jej wartość wyrażona wcenie zbycia wierzytelności.Dochód zdziałalności gospodarczej W szczególności dochód z działalności handlowej lub gospodarczej, który obejmuje dochód zsamozatrudnienia, m.in.: • Działalność wytwórcza, budowlana, handlowa iusługowa, • Prace związane zwydobyciem, • Zatrudnienie wzwiązku zkorzystaniem zwartości niematerialnych lub prawnych. • Przychód z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi (np. samochody osobowe), wykorzystywanymi na potrzeby związane z działalnością gospodarczą na podstawie umowy leasingu.Ten typ dochodu obejmuje również przejęcie wpływów ze sprzedaży aktywów obrotowych, chyba że jest to nieruchomość do celów mieszkaniowych.Opcjonalna możliwość związana z dochodem z działalności gospodarczej: Od stycznia 2004 r. dochody te mogą być opodatkowane stawką podatku liniowego w wysokości 19%, zamiast regularnego opodatkowania (na wniosek podatnika złożony do dnia 20 stycznia każdego roku). Ale: wybierając taką opcję, nie można korzystać zodliczeń od podstawy opodatkowania iwspólnego rozliczania się zmałżonkiem. Zgodnie z dodanym ust. 7 do art. 8 ustawy o PIT w przypadku małżonków uzyskujących przychody z najmu, oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich, oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczania przychodów znajmu będzie mogło być złożone zwykorzystaniem wzoru oświadczenia/zawiadomienia określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.Opodatkowanie tzw. „cashback’u”Opodatkowanie zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym tzw. „cashback” iinnych podobnych świadczeń otrzymywanych od banków, unii kredytowych iinstytucji finansowych.

Page 59

59Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEOd przychodów z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek ten pobierany jest przezbanki, SKOK-i orazinstytucje finansowe jako płatników.Użytkowanie auta prywatnego do celów służbowychWartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi ztytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się wwysokości:1) 250,00 PLN miesięcznie – dla samochodów: o mocy silnika do 60kW (80 km) stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem2) 400,00 PLN miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżejW przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu w wys. 1/30 wyżej wymienionych kwot.Organizowany przez pracodawcę grupowy dowóz do zakładu pracy nie jest świadczeniem niepieniężnym i nie podlega opodatkowaniu. Warunkiem jest jednak wykorzystywanie do tego celu pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie zkierowcą.Przychody nierezydentówUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych doprecyzowuje obowiązujący katalog źródeł przychodów uznawanych za osiągane przez nierezydentów na terytorium RP, a także wprowadza nowe ichrodzaje. Za osiągnięty na terytorium Polski, uznawany jest przychód: • z papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych, dopuszczonych do publicznego obrotu, w tym również ztytułu ich sprzedaży lub realizacji, • przeniesienia własności udziałów m.in. w spółkach osobowych ifunduszach inwestycyjnych, wktórych nieruchomości położone wPolsce stanowią pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 50% wartości aktywów, wprzypadku zbycia co najmniej 5% udziałów współce nieruchomościowej, podatek pobiera ta spółka/fundusz, • należności, od których pobiera się podatek zryczałtowany określony w art. 29 przez polskich płatników, niezależnie od miejsca zawarcia umowy iwykonania świadczenia.Wyłączenia zkosztów uzyskania przychodówNie uważa się za koszty uzyskania przychodów: • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości, o których mowa w art. 22b ust. 1 pkt 4-7, nabytych lub wytworzonych przez podatnika, lub spółkę niebędącą osobą prawną, której jest wspólnikiem, a następnie zbytych - wczęści przekraczającej przychód uzyskany przezpodatnika zich zbycia, • podatku, o którym mowa w art. 30g (czyli podatku od własności nieruchomości komercyjnych).

Page 60

60 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)Przychód ztytułu wniesienia aportu do spółkiSposób kalkulowania przychodu ztytułu objęcia udziałów współce/wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny jest następujący: w przypadku, gdy wartość określona w statucie lub umowie spółki nie będzie określona, lub będzie określona w sposób nieodpowiadający wartości rynkowej, przychód zostanie ustalony w wysokości wartości rynkowej w oparciu ozasady ogólne. W odniesieniu do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej (oraz jej zagranicznych odpowiedników traktowanych jako podatnicy podatku dochodowego), zasady te stosuje się wyłącznie w odniesieniu do aportu, którego przedmiotem są rzeczy lub prawa.Katalog przychodów (dochodów) zaliczanych do kategorii „dochód (przychód) zudziału wzyskach osób prawnych”Do takich przychodów, opróczwcześniej pośród nich alokowanych, zalicza się: • przychody ze zmniejszenia wartości udziałów (akcji) - jest to uzupełnienie pozycji, w której od dawna wskazywany jest dochód (obecnie przychód) zumorzenia udziałów bądź akcji, • przychody z pożyczki partycypacyjnej, tj. takiej, od której wypłata odsetek uzależniona jest od tego, czy spółka osiągnęła zysk, względnie czy osiągnęła zysk wzakładanej wysokości, • przychody z tytułu zapłaty w gotówce, w przypadku wymiany udziałów.Programy motywacyjneOpodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych wramach tzw. programów motywacyjnych. Dochód do opodatkowania powstaje w momencie zbycia tych akcji. Zdefiniowano także pojęcie programu motywacyjnego orazspółkidominującej.Przepisy ust. 11-11b mają zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium państwa, zktórym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę ounikaniu podwójnego opodatkowania.Przychody z programów motywacyjnych są zaliczane do źródła, z którym związany jest dany program. Jeżeli zatem program motywacyjny związany jest z wykonywaniem pracy, będzie on opodatkowany jako dochody ze stosunku pracy opodatkowane 12% i32%. Zmiany dotyczące premii amortyzacyjnejPodatnik może dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego do kwoty 100.000,00 PLN iuwzględnić go wkosztach wroku, wktórym przyjął do używania fabrycznie nowy środek trwały. • Regulacja ta obejmuje tylko środki trwałe nabyte (pomija się wytworzenie środka trwałego). • Amortyzację można stosować jedynie do fabrycznie nowych środków trwałych mieszczących się wgrupach KŚT 3–6 i8. Oznacza to, że zostały wyłączone wszelkie środki transportu (grupa 7), anie tylko samochody osobowe.

Page 61

61Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE • Minimalna wartość środka trwałego, który wten sposób będzie mógł być zamortyzowany - ma wynosić co najmniej 10.000,00 PLN. • Te regulacje pozwalają na zaliczenie do kosztów podatkowych także wpłacanych zaliczek na poczet nabycia nowych środków trwałych, a zaliczanych do grup KŚT 3-6 i 8, których dostawa będzie miała miejsce wnastępnych okresach sprawozdawczych. • Limit 100.000,00 PLN wskali roku obejmie łącznie kwotę odpisu amortyzacyjnego orazkwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego. • Limit 100.000,00 PLN przysługuje każdemu przedsiębiorcy, a w przypadku spółek osobowych niebędących podatnikami podatku CIT limit ten odnosi się do wszystkich wspólników spółki.Podatnicy mogą wybrać moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego spośród następujących wariantów, już wcześniej obowiązujących: • odpis może być dokonany najwcześniej w miesiącu, w którym środki trwale zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych iwartości niematerialnych iprawnych, • odpis może być dokonany wjeden ze sposobów określonych wart. 16h ust. 4 CIT bądź art. 22h ust. 4 PIT tj. wrównych ratach co miesiąc, w równych ratach co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.Jednorazowa amortyzacja10.000,00 PLN to limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków, lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.Podatek uźródła - bilety lotniczeBilety lotniczeZlikwidowano obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych (w wysokości 10%), jeżeli zakup biletu lotniczego dotyczy rozkładowego lotu pasażerskiego.PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ KSIĘGOWOŚCIBICH NGOC VU THIGłówna KsięgowaDep.: Outsourcing KsięgowościBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Wrocław

Page 62

62 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)ULGI WPODATKU PIT 2023Odliczenie darowizny na cele krwiodawstwaEkwiwalent pieniężny za litr krwi został ustalony na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i wynosi 130,00 PLN. Litr osocza wyceniono na 170,00 PLN. Wartość ulgi nie powinna jednak przekroczyć 6% dochodu/przychodu wskazanego wdeklaracji PIT.Odliczenie wydatków na przejazdy osób niepełnosprawnychOdliczenie wydatków związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych bezwzględu na posiadaną grupę inwalidzką.Cały czas jednak odliczenie limitowane jest kwotą roczną 2.280,00PLN.10.080,00PLN to limit dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, który to podatnik rozlicza ulgę rehabilitacyjną na osobę niepełnosprawną pozostającą pod jego opieką. Dodatkowo zastrzeżono, że do takiego dochodu nie zalicza się alimentów na dzieci.Odliczenie wydatków na utrzymanie psa asystującegoLimit odliczania wydatków na utrzymanie psa asystującego to 2.280,00PLN.Koszty uzyskania przychoduOdpłatne zbycie waluty wirtualnejZgodnie zart. 22 ust. 14 ustawy oPIT koszty uzyskania przychodu ztytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej stanowią udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej, wtym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów, októrych mowa wart. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy oprzeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.Odliczenie darowizny Istnieje możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych na cele: kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, októrych mowa wart. 4 pkt 28a ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom icentrom, októrych mowa wart. 2 pkt 4 tej ustawy.Ulga termomodernizacyjnaPodatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia iusługi, związane zrealizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, które zostanie zakończone wokresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, wktórym poniesiono pierwszy wydatek.Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000,00 PLN wodniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych wposzczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Page 63

63Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEUlga dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej)Prawo do ulgi będą mieli podatnicy (z ograniczeniami wg katalogu opisanego wustawie), którzy wroku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68.412,00 PLN do 133.692,00 PLN. Odpowiednio miesięcznie (dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek) są to kwoty w wysokości od 5.701,00PLN do 11.141,00 PLN.Ulga na powrót Ulga na powrót może być uwzględniana wtrakcie roku, przy obliczaniu zaliczek, wtym przez płatników. Przy czym warunkiem zastosowania zwolnienia przez płatnika jest złożenie przez podatnika stosownego oświadczenia swojemu urzędowi właściwemu miejscowo. Odliczenie podatnik będzie mógł stosować, co do zasady, przez cztery lata następujące po roku bazowym.Rokiem bazowym będzie wybrany przez podatnika rok, w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową istał się polskim rezydentem albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej.Ulga ma polegać na odliczeniu: • w pierwszym roku (bazowym) – połowy podatku należnego za rok bazowy, • w drugim roku – połowy podatku należnego za pierwszy rok stosowania ulgi, • w trzecim roku – połowy podatku należnego obliczonego za drugi rok stosowania ulgi, • w czwartym roku – połowy podatku należnego obliczonego za trzeci rok stosowania ulgi.Podobnie jak wpodatkowej uldze na powrót, jeśli powracający mieszkał co najmniej 3 lata za granicą i przeprowadzi się do Polski, to będzie mógł skorzystać zpreferencji przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.Ulga na badania irozwój (Innovation Box)Omówione szczegółowo w części „Ulga na badania i rozwój” na stronie 31.Zwolnienia dla innowacyjnych pracowników, robotyzację, prototypyZasady stosowania ulgi na pracowników innowacyjnych, robotyzację iprototypy nie różnią się dla CIT iPIT.Szczegółowe informacje na temat tej ulgi znajdują się na stronie 32.Ulga dla wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe inaukęZasady stosowania ulgi dla wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe inaukę nie różnią się wprzypadku podatków CIT iPIT, szczegóły na temat tej ulgi znajdują się na stronie33.

Page 64

64 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATEK OD TOWARÓW IUSŁUG (VAT)Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zpóźniejszymi zmianami.Stawki podatkowe • Standardowa stawka podatkowa 23%, • Obniżona stawka podatku 8% (np. niektóre artykuły żywnościowe, towary związane ze zdrowiem, usługi cateringowe ihotelarskie, usługi transportowe, budownictwo komunalne), • Obniżona stawka podatku 5%, (szczególnie żywność, książki iczasopisma specjalistyczne), • Obniżona stawka podatku 0% (eksport towarów, wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów),Ogólne • Podatek od wartości dodanej towarów i usług jest szeroko stosowanym podatkiem nakładanym na dostarczanie towarów iusług wPolsce. • Polskie przepisy są oparte na dyrektywach UERejestracja Polski podmiot podlega obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT, gdy wartość jego sprzedaży przekroczyła wpoprzednim roku podatkowym kwotę 200.000,00PLN. Przedsiębiorcy zagraniczni muszą się zarejestrować jako płatnicy VAT wPolsce przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności podlegającej opodatkowaniu VAT wPolsce (zwyjątkiem ograniczonych iwyraźnie wymienionych przypadków). Na podstawie polskiego Kodeksu Karnego Skarbowego, jeśli podmiot zobowiązany do rejestracji jako płatnik VAT nie dopełni tego obowiązku, będzie na niego nałożona kara pieniężna za przestępstwo skarbowe w wysokości ustalanej indywidualnie w każdym przypadku (wielokrotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia).

Page 65

65Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEOdmowa rejestracji podatnikaPrzesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT iwykreślenie podatnika zrejestru podatników VAT: • odmowę rejestracji założono w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub - mimo podjętych prób - nie można skontaktować się z nim albo z jego pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego,Wykreślenie podatnikaWykreślenie podatnika następuję m.in. gdy: • podatnik nie istnieje, • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są niezgodne zprawdą, • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, • podatnik, będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, • podatnik składał przez 3 kolejne miesięcy lub 1 kolejny kwartał deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług zkwotami podatku do odliczenia.Zgodność zprzepisami(a) fakturowanie Transakcje pomiędzy podatnikami VAT muszą być dokumentowane za pomocą faktur. Polskie przepisy o VAT ściśle regulują elementy, które powinny być zawarte wfakturach. Ogólnie rzeczbiorąc, faktura powinna zawierać co najmniej następujące obowiązkowe dane: • imię inazwisko lub nazwa firmy sprzedającego ijego adres, • imię inazwisko lub nazwa firmy nabywcy ijego adres , • polskie numery identyfikacji podatkowej nabywcy isprzedającego, • kolejny numer faktury, która identyfikuje fakturę, • datę wystawienia, • termin dostawy - jeżeli taka data jest ustalona iróżni się od daty wystawienia faktury (w przypadku dostaw ciągłych podatnik może podać miesiąc irokdostawy), • nazwa (rodzaj) towarów lub usług, • jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub zakres świadczonych usług, • jednostkowa cena towarów lub usług bez podatku VAT (cena jednostkowa netto), • wartość ewentualnych rabatów, w tym również za wcześniejsze płatności, jeżeli nie zostały uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Page 66

66 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)Faktury uproszczone mogą być stosowane w przypadku, gdy łączna suma należności na fakturze nie przekracza 450,00 PLN lub 100,00EUR (w przypadku, gdy faktura jest wystawiona wEUR). Faktury uproszczone mogą nie zawierać elementów oznaczonych wcześniej „ ”, pod warunkiem że faktura zawiera informacje pozwalające określić wartość podatku VAT w odniesieniu do poszczególnych stawek podatku VAT. Jeżeli faktura VAT ma być wystawiona na podstawie paragonu fiskalnego, to paragon ten musi zawierać numer NIP nabywcy.(b) Podatek VAT wUE Polskie przepisy w sprawie podatku VAT odzwierciedlają dyrektywę (2006/112/WE).(c) Składanie dokumentów Zarejestrowani podatnicy VAT są zobowiązani do składania miesięcznych lub kwartalnych zeznań podatkowych do właściwego urzędu skarbowego orazdo prowadzenia rejestrów kupna isprzedaży podlegających opodatkowaniu VAT. Deklaracje kwartalne VAT mogą składać jedynie mali podatnicy, jeżeli: • upłynęło 12 miesięcy od miesiąca, w którym zostali oni zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, • w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach nie dokonali dostawy towarów, októrych mowa wzał. nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług (chyba że łączna wartość tych towarów bezpodatku nie przekroczyła, wżadnym miesiącu ztych okresów, kwoty 50.000,00 PLN).Dodatkowo zarejestrowani podatnicy VAT UE dokonujący wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów do Polski iwewnątrzwspólnotowych dostaw towarów iusług zPolski, są również zobowiązani do składania comiesięcznych informacji podsumowujących.(d) PłatnośćNależny podatek do urzędu skarbowego jest obliczany jako należny podatek VAT pomniejszony oVAT naliczony na fakturach zakupu. Jako zasadę przyjmuje się, że nadwyżka należnego podatku VAT nad naliczonym podatkiem VAT musi być zapłacona wciągu 25dni, licząc od końca miesiąca, wktórym powstał obowiązek VAT (w przypadku drobnych przedsiębiorców, VAT należy uiścić w ciągu 25 dni po kwartale, w którym powstał taki obowiązek VAT). Jeśli naliczony podatek VAT przekroczy należny podatek VAT, zazwyczaj dostępny jest zwrot podatku VAT. (e) Kary Ogólnie, jeżeli zobowiązania wiążące polskich podatników VAT nie są spełnione, organy podatkowe mogą nakładać kary przewidziane wprzepisach podatkowych wpolskim Kodeksie Karnym Skarbowym. Dodatkowo, jeżeli powstanie jakiekolwiek zobowiązanie VAT, podatnicy są obowiązani do zapłaty zaległych kwot podatku VAT wrazznaliczonymi odsetkami karnymi.

Page 67

67Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEGrupa VAT: Ustawodawca wprowadził regulację dotyczące tworzenia ifunkcjonowania grup VAT.Grupę VAT mogą tworzyć podatnicy: • posiadający siedzibę na terytorium Polski lub • prowadzący w Polsce działalność gospodarczą na terytorium Polski.Podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT.Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.Skład Grupy VAT nie może się zmieniać wtrakcie jej trwania.Z chwilą utworzenia GV członkowie grupy zostają z mocą prawa wykreśleni z rejestru VAT, po rozwiązaniu GV z automatu zostają przywróceni do rejestru VAT.Grupa VAT reprezentowana jest poprzez wyznaczonego w umowie Przedstawiciela Grupy.Zastosowanie dla nierezydentówPodmioty nieposiadające statusu polskich rezydentów (tj. z siedzibą poza granicami Polski) dokonujące transakcji podlegających opodatkowaniu w Polsce zgodnie z polskimi przepisami o VAT (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium Polski), są zobowiązane do rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce, a w konsekwencji do wykonywania obowiązków nałożonych na podstawie polskiej ustawy oVAT na zarejestrowanych podatników VAT. Dostawy Podatek dotyczy odpłatnej dostawy towarów, która obejmuje, między innymi, również nieodpłatne przekazanie towarów lub usług.Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od nabytych towarów iusług, pod warunkiem że służą one do wykonywania czynności opodatkowanych. Nieodpłatne przekazanieNieodpłatne przekazanie towarów stanowiących prezenty o małej wartości oraz próbek nie podlega opodatkowaniu, dopóki jest ono dokonywane wzwiązku zcelami biznesowymi. Przekazanie materiałów reklamowych i drukowanych materiałów informacyjnych obecnie nie jest zwolnione zopodatkowania. Wprowadzono nową definicję próbki.Miejsce dostawy towarów (transakcje transgraniczne) • Towary wysyłane lub transportowane przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce, w którym towary znajdują się wmomencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. • Towary niewysyłanych ani nietransportowanych - miejscem świadczenia jest miejsce, w którym towary znajdują się wmomencie dostawy (np. gruntów, budowli, budynków).Usługi Są to co do zasady wszystkie świadczenia niestanowiące dostawy towarów. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę za wykonaną usługę.

Page 68

68 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)Miejsce świadczenia usługi Zasada: • Miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika (prowadzącego działalność) to miejsce jego siedziby (lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce stałego pobytu), • Miejscem świadczenia usług na rzecz jednostki, która nie jest przedsiębiorcą (konsument), jest kraj siedziby (lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce stałego pobytu) świadczącego usługę. Wyjątki: • Usługi wykonywane przez pośredników na rzecz odbiorców końcowych - miejsce, wktórym dokonywana jest transakcja. • Usługi związane znieruchomościami - lokalizacja nieruchomości, • Usługi transportowe: » Transport osób - miejsce transportu, biorąc pod uwagę przebyte odległości, » Transport towarów na rzeczkonsumentów - miejsce transportu, zuwzględnieniem pokonanych odległości, » Transport towarów na rzecz konsumentów, gdy początek izakończenie ruchu mają miejsce na terytorium dwóch różnych państw członkowskich - miejsce rozpoczęcia transportu, • Usługi pomocnicze do usług transportowych - miejsce wykonania usług, • Usługi w dziedzinie sztuki, kultury i o charakterze sportowym, naukowym, edukacyjnym, rozrywkowym: » Na rzecz przedsiębiorcy - zastosowanie jest podstawową zasadą (lokalizacja siedziby przedsiębiorcy), » Na rzeczkonsumentów - miejsce wykonania usług, » Wstęp na imprezę (przedsiębiorca i konsument) - lokalizacja imprezy, • Usługi restauracyjne icateringowe - miejsce wykonywania usług, • Krótkoterminowy wynajem środków transportu - miejsce, gdzie te środki transportu są faktycznie przekazane do dyspozycji klienta. • Usługi elektroniczne: » Na rzecz przedsiębiorców - stosuje się zasady podstawowe (lokalizacja siedziby przedsiębiorcy), » na rzeczkonsumentów końcowych. • Posiadających siedzibę/status rezydenta poza UE lub posiadających siedzibę/status rezydenta w UE, gdzie usługi są świadczone zpaństwa trzeciego przezusługodawców będących rezydentami - lokalizacja siedziby / miejsce zamieszkania usługobiorcy, • Mających siedzibę / status rezydenta w UE, gdzie świadczone są usługi z państwa członkowskiego UE przez usługodawców będących rezydentami - miejsce siedziby (lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub stałe miejsce zamieszkania) świadczącego usługi, • Do usług niematerialnych i prawnych (np. sprzedaż praw, usług reklamowych, prawnych, bankowych, finansowych iubezpieczeniowych, zapewnienie personelu) wzasadzie stosuje się zasadę podstawową, wyjątek dotyczy tylko konsumentów, którzy mają siedzibę / miejsce zamieszkania wpaństwie trzecim - siedziba / miejsca zamieszkania usługobiorcy,

Page 69

69Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE • Usługi telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne - zwolnienia od podatku, jeżeli usługi te są świadczone na rzecz użytkowników końcowych, przy różnicy w miejscu zamieszkania/siedziby dostawcy iodbiorcy usług, • Usługi w sektorze turystycznym - lokalizacja siedziby (lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub stałe miejsce zamieszkania) świadczącego usługi.Nowa szczególna procedura dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych orazusług elektronicznychNiezależnie od statusu orazmiejsca siedziby działalności gospodarczej usługodawcy, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami miejscem ich świadczenia zawsze będzie miejsce, wktórym taki konsument ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (Art. 28k ustawy oVAT).Dotyczy to także podmiotów zagranicznych (podmioty niemające siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytoriumUE).Powyższe znajduje zastosowanie, gdy suma całkowitej wartości usług, o których mowa powyżej, świadczonych na rzecz ww. podmiotów, pomniejszona o kwotę VAT, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego lub w roku poprzednim kwoty 10.000,00 EUR – 42.000,00 PLN. Do momentu osiągnięcia ww. limitu, miejscem opodatkowania usług świadczonych przez podmiot z siedzibą wPolsce, jest Polska.Odwrotne obciążenie (Reverse Charge)Znajduje zastosowanie co do zasady w przypadku, gdy dokonujący dostawy/usługodawca jest podmiotem zagranicznym (nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej), anabywca jest polskim podatnikiem VAT.Faktury bez podatku VAT, informacja o przeniesieniu obowiązku podatkowego, numery identyfikacji podatkowej przedsiębiorców, zarówno dostawcy, jak iodbiorcy. Przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany do uregulowania podatku: • Jeśli świadczy usługi związane z nieruchomościami i jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Polsce, w przypadku innych usług, należy zapewnić kontrolę polskichodbiorców, • W przypadku handlu towarami dostawca zagraniczny zobowiązany jest do rozliczenia się z podatku VAT, jeśli jest on zarejestrowany do celów podatku VAT wPolsce. Dla dostaw towarów i usług, których katalog został szczegółowo wskazany w załączniku nr 15 do ustawy VAT, stosowany jest obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Nabywca towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15, zobowiązany jest do dokonania płatności w kwocie netto natomiast w części dotyczącej podatku wykazanego na fakturze na specjalne konto, służące do wpłat wramach podzielonej płatności.

Page 70

70 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)Nieruchomości VAT po stronie nabywcy lub zastosowanie zwolnienia zopodatkowania dostawy nieruchomości po spełnieniu szczegółowych warunków.Wynajem Podlega opodatkowaniu VAT wkażdym przypadku (o ile świadczący usługę ma status podatnika).Sprzedaż Podlega opodatkowaniu podatkiem VAT lub podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ten ostatni jest płatny w przypadku zwolnienia zpodatku VAT lub gdy żadna ze stron nie jest płatnikiem podatku VAT.Stawka podatku 0% Między innymi (po spełnieniu szczegółowych warunków): • Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, • Eksport towarów, • Określone koszty bezpośrednio związane z eksportem towarów izwiązanych znimi usług, • Międzynarodowe usługi transportowe, • Usługi wzakresie obróbki iuszlachetniania towarów.Zwolnienie zpodatku VAT m.in. • Dostawa towarów używanych wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej (bezpotrącania podatku), • Usługi finansowe (udzielanie pożyczek, prowadzenie rachunku bankowego, wymiana walut) zwyłączeniem leasingu, faktoringu lub doradztwa bez: » usług stanowiących element usług finansowych, które same stanowią odrębną całość, nawet jeżeli są one właściwe iniezbędne do wykonania usługi finansowej, » usług stanowiących element pośrednictwa w usługach finansowych » uwaga, w przypadku tych usług, pod wskazanymi w ustawie warunkami, istnieje możliwość rezygnacji ze zwolnienia, • Usługi ubezpieczeniowe ireasekuracyjne, • Niektóre usługi medyczne, • Niektóre usługi edukacyjne, • Usługi wdziedzinie opieki społecznej, • Usługi wzakresie ubezpieczeń społecznych, • Niektóre usługi wzakresie kultury isportu.Odliczenie VAT od wydatków związanych zużywaniem samochodów osobowychKwoty VAT podlegające odliczeniu zależą od tego, w jakim celu dany pojazd jest wykorzystywany. Jeśli samochód jest wykorzystywany do różnych celów, to jest zarówno do celów działalności gospodarczej, jak iprywatnych, prawo do odliczenia od podatku jest ograniczone do 50%. Ale jeśli podatnik korzysta z pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej, będzie uprawniony do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT. Pełne prawo do odliczenia przysługuje także winnych, wskazanych wustawie przypadkach, np., gdy pojazd samochodowy jest konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób wraz z kierowcą (musi wynikać z dokumentów drogowych), bądź gdy pojazd jest tzw. samochodem jednorzędowym – jeden rząd siedzeń, co znajduje potwierdzenie wstosownych dokumentach.

Page 71

71Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEOgraniczone możliwości odliczenia Jeśli pojazd silnikowy o maksymalnej dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony jest używany zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnych, podatnik będzie miał prawo do odliczenia 50% podatku VAT. Stosuje się to nie tylko do podatku VAT od zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) lub importu pojazdów (jak było wcześniej), ale także do podatku VAT od napraw, eksploatacji izakupu części zamiennych, czy paliwa do takiego samochodu.Nieograniczone możliwości odliczenia - zobowiązania dotyczące ewidencjonowaniaPodatnik będzie miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT od „typowych” samochodów osobowych, pod warunkiem że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika. Co więcej, muszą być spełnione następujące warunki: • Podatnik musi ustalić zasady korzystania zpojazdu, stwierdzając, że może być wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika. • Należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla pojazdów używanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna obejmować: numer rejestracyjny pojazdu, datę rozpoczęcia i zakończenia ewidencji; odczyt licznika przebiegu zprzejechanymi kilometrami. Powinna ona być prowadzona, począwszy od dnia, od kiedy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej podatnika.Jeżeli podatnik nie wypełni wyżej wymienionych informacji na czas, jego pojazd zostanie uznany za używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej wyłącznie po dniu, wktórym informacje te zostaną uzupełnione. Termin uzupełniania informacji Podatnicy, którzy zamierzają wykorzystywać samochody wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą, dla których prowadzona będzie ewidencja przebiegu, będą zobowiązani do poinformowania kierownika właściwego urzędu skarbowego o takich pojazdach używanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej (formularzVAT-26). FormularzVAT-26 należy złożyć zzachowaniem ustawowych terminów. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zgłoszenia Podatnik, który nie złoży formularza VAT-26 na czas lub dostarczy fałszywych informacji i jednocześnie odlicza 100% podatku VAT, podlega odpowiedzialności karnej i skarbowej (kary do 720 tzw. stawek dziennych, gdzie takie stawki dzienne wahają się od 116,33 PLN do 46,53 PLN – wysokości stawki dziennej).

Page 72

72 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)Przyspieszony zwrot VAT • Okres podstawowy - 60 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku, z możliwością skrócenia do 25 dni (zakładając, że wszystkie zakupy wykazane wzeznaniu podatkowym muszą być uregulowane wterminie złożenia deklaracji VAT/pliku JPK), • 180 dni - jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nie dokonano transakcji podlegających opodatkowaniu.Przyspieszony 25-dniowy termin zwrotu VAT jest obwarowany szeregiem warunków do spełnienia. Zwrot VAT wterminie przyspieszonym będzie zatem możliwy, gdy: • kwoty podatku naliczonego (VAT związany zzakupami), wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów zpoprzedniego okresu, wynikają z: » faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały wcałości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika wbanku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, októrym mowa wodrębnych przepisach, » pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000,00 PLN, » dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przezpodatnika zapłacone, » importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji. • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nierozliczona wpoprzednich okresach rozliczeniowych iwykazana wdeklaracji nie przekracza 3.000,00PLN. • podatnik złoży wurzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku (potwierdzenie przelewu wykonanego zrachunku podanego wzgłoszeniu do Urzędu Skarbowego) • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot wterminie 25 dni: » był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, » składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.Zwrot wterminie 25 dni jest możliwy także wprzypadku gdy podatnik wnioskuje ozwrot podatku na tzw. konto VAT – konto wykorzystywane zasadniczo do podzielonej płatności.

Page 73

73Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEZwrot podatku naliczonego dla firm zagranicznych Jak to działa? • Wniosek wjęzyku polskim dla przedsiębiorców z UE - w formie elektronicznej, • Właściwy Urząd Skarbowy: II Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, • Wniosek może obejmować okres co najmniej 3 miesięcy, nie dłuższy niż 1 rok, • Składanie do 30 września kolejnego roku, • Decyzja o wysokości uznanej kwoty zwrotu wydawana jest wciągu 4 miesięcy od otrzymania wniosku, • Zwrot zostanie dokonany w ciągu 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji owysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.Dostawy wewnątrzwspólnotowe (dla zarejestrowanych przedsiębiorców)Pod warunkiem że spełnione są następujące warunki, stosuje się wPolsce stawkę podatku wwysokości 0%: • Dostawa została wykonana na rzecz przedsiębiorcy zarejestrowanego dla celów VAT - członkostwo w innym kraju UniiEuropejskiej, oraz • Towary opuściły Polskę adostawca posiada odpowiednie dowody, oraz • Dostawca podał prawidłowy NIP na fakturze.Do użytkowników końcowychOpodatkowanie dostawy towarów do konsumentów (osób fizycznych) winnym państwie członkowski UniiEuropejskiej odbywa się wPolsce. Wyjątki: • Środki transportu, między innymi samochody osobowe, są zawsze opodatkowane wkraju, do którego konsument przewozi taki nowy środek transportu, • Sprzedaż wysyłkowa (towary zostaną wysłane wimieniu dostawcy na rzeczostatecznych konsumentów, pod warunkiem że wartość sprzedanych towarów przekracza po stronie dostawcy określony limit obrotów).Wymogi sprawozdawczości • Sprawozdania podsumowujące (VAT UE) należy zazwyczaj dostarczać comiesięcznie. • Należy uwzględnić: » Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, » Wewnątrzwspólnotowe zakupy, » Dostawy w ramach tzw. wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, » Usługi na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych (z państw członkowskich UE), w których obowiązek podatkowy przechodzi na odbiorców usług.

Page 74

74 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)Moment powstania obowiązku podatkowegoObowiązek podatkowy powstaje w chwili dostawy towarów lub wykonania usługi. Definicja podstawy opodatkowaniaCo do zasady definicja podstawy opodatkowania jest bezpośrednią implementacją definicji zawartej w dyrektywie VAT. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Podstawa opodatkowania jest powiększana m.in. o koszty dodatkowe (np. prowizje, koszty opakowania i transport oraz koszt ubezpieczenia) pobierane przezdostawcę od nabywcy. Zkolei wprzypadku dostaw nieodpłatnych podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, agdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone wmomencie dostawy tych towarów. PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ KSIĘGOWOŚCIJOANNA NIZKA-KRZYŻANOWSKAGłówna KsięgowaDep.: Outsourcing KsięgowościBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Warszawa

Page 75

75Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEOBOWIĄZEK ZASTOSOWANIA METODY PODZIELONEJ PŁATNOŚCINiektóre produkty iusługi objęte są obowiązkiem zastosowania metody podzielonej płatności. Wynika on z art. 108a ustawy o VAT załącznik nr 15. Przy dokonywaniu płatności za towary lub usługi wymienione wtym załączniku, udokumentowane fakturą, wktórej kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000,00 PLN, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zkolei podatnik obowiązany do wystawienia faktury, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury zzastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Faktury powinny posiadać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” pod rygorem dodatkowego zobowiązania podatkowego. Brak takiego oznaczenia skutkować będzie sankcją wwysokości 30% kwoty VAT wykazanego na fakturze, chyba że należność zapłacono zzastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że: • zapłata kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku wynikającej zotrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, • zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej zotrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana winny sposób.Mechanizm podzielonej płatności wstosunku do towarów innych niż wymienione w załączniku nr 15 do ustawy w dalszym ciągu nie jest obowiązkowy, ale ustawodawca przewidział dla tych transakcji szereg zachęt mających przekonać podatników do korzystania z tej formy rozliczenia. Te zachęty są następujące: • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, • odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego, • brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych wVAT (do 150% standardowej stawki), • przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.Wpłaty iwypłatyNa rachunek VAT będą mogły być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ztytułu: • zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów iusług płaconej dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, • zwrotu kwoty podatku od towarów iusług: » w przypadku wystawienia faktury korygującej, przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, » przezurząd skarbowy.

Page 76

76 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)BIAŁA LISTA PODATNIKÓW Obowiązują przepisy wprowadzające tzw. białą listę podatników. Biała lista zastąpiła obowiązujący wcześniej wykaz podatników VAT.Wykaz podatników VAT zawiera informacje nie tylko o bieżącym statusie danego podmiotu, ale także otym jak wyglądał on na wybrany dzień wokresie 5 lat poprzedzających rok, wktórym podatnik ten jest sprawdzany.Biała lista zawiera dane dotyczące podatników takie jak m.in.: REGON, PESEL, adres siedziby, miejsce zamieszkania oraz przede wszystkim rachunek bankowy podatnika.Konsekwencje dokonania przez podatnika płatności na rachunek inny niż ten na białej liście, są następujące:Ograniczenie prawa do zaliczenia do KUP W przypadku zapłaty na inny rachunek bankowy niż ten zbiałej listy kwoty wartości jednorazowej transakcji ponad 15.000,00 PLN brutto, podatnik nie będzie mógł zaliczyć tej kwoty do KUP (znowelizowane art. 22p ust. 1 ustawy oPIT / art. 15d ust. 1 ustawy oCIT). Jeżeli podatnik zaliczy ww. wydatek do KUP, to obowiązany będzie do: • zmniejszenia KUP, agdy brak jest takiej możliwości, • zwiększenia przychodów – o nieprawidłowo zaliczoną do KUP kwotę w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność albo został zlecony przelew. Ograniczenie związane zzapłatą na rachunek, który został wskazany na białej liście, nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli podatnik złoży stosowne zawiadomienie na tę okoliczność do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy, w terminie siedmiu dni (wokresie pandemii – 14 dni) od dnia zlecenia przelewu lub ureguluje zapłatę wmechanizmie podzielonej płatności (od 1.07.2020 r.).Odpowiedzialność solidarna zkontrahentem Jeżeli nabywca dokona płatności na rachunek inny niż wskazany na białej liście, a sprzedawca nie zapłaci podatku VAT od tej transakcji, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego ztytułu dokonanej transakcji. Od powyższej sankcji podatnik może się jednak uchronić na dwa sposoby: • składając najpóźniej wterminie 7 dni (w czasie pandemii – 14 dni) od dokonania płatności stosowane oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego sprzedawcy, lub • dokonując płatności zużyciem mechanizmu split payment.

Page 77

77Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEBiała lista podatników VATJest to wykaz informacji o podatnikach VAT. Zawiera on informację o statusie przedsiębiorstwa i został stworzony, aby ułatwić przedsiębiorcom iurzędom weryfikację czy dany przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdzenie jego numeru rachunku bankowego. Ustawodawca przewidział sankcje za uiszczanie wpłat na rachunki bankowe niezarejestrowane na białej liście. Podatnicy podatku PIT i CIT w momencie zapłaty na rachunek inny niż wskazany w białej liście podatników za transakcję powyżej 15.000,00PLN brutto – nie zaliczają do KUP ww. wydatku (chyba że wciągu 7 dni zawiadomią o tym fakcie naczelnik US właściwego dla wystawcy faktury).Podatnicy podatku VAT w momencie zapłaty na rachunek inny niż wskazany w białej liście podatników (za transakcję powyżej 15.000,00 PLN brutto) odpowiadają solidarnie za kwotę podatku VAT (chyba że w ciągu 7 dni zawiadomią o tym fakcie naczelnik US właściwego dla wystawcy faktury lub dokonają zapłaty w split payment).PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ DS. CUSTOMER RELATIONELŻBIETA NARONGłówny Konsultant ds. relacji zklientamiBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Wrocław

Page 78

78 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT)Bony Przepisy przewidują dwa rodzaje bonów, wrozumieniu instrumentów, z którymi wiąże się obowiązek ich przyjęcia jako wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, są to: • bon jednego przeznaczenia - wprzypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota należnego podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze z tytułu dostawy tych towarów, lub świadczenia tych usług są znane wchwili emisji tego bonu, • bon różnego przeznaczenia - bon inny niż bon jednego przeznaczenia.Bon jednego przeznaczenia uprawnia posiadacza do otrzymania określonych towarów lub usług w sytuacji, gdy już od samego początku można ostatecznie określić poziom opodatkowania (w szczególności stawkę podatku VAT), tożsamość dostawcy oraz państwo członkowskie, w którym ma miejsce dostawa towarów lub usług związanych z danym bonem. Podatek VAT jest rozliczany wmomencie sprzedaży bonu. Jeśli chodzi o bony różnego przeznaczenia to dopiero faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za niego, przyjmowane przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie, lub jego część, będzie podlegać opodatkowaniu. Inaczej mówiąc, wtym przypadku VAT powinien zostać pobrany, gdy zostaną dostarczone towary lub wykonane usługi, których on dotyczy.Ulga na złe długi Ulga na złe długi jest to możliwość korekty podatku wprzypadku braku zapłaty za fakturę przez dłużnika. Brak zapłaty za fakturę sprzedaży w terminie 90 dni od terminu płatności rodzi obowiązek korekty po stronie nabywcy. Natomiast po stronie wierzyciela, rozumianego jako dostawca, któremu należy się zapłata, jest to przywilej, z którego może, ale nie musi skorzystać.Konsekwencje niedotrzymania terminów idat • Kary ztytułu opóźnienia: obecnie 16,5% rocznie. • Tzw. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe: tylko w przypadku podatku VAT – do 30%, wszczególnych przypadkach 100%.Naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie wwysokości do 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo do 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego, lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę zmax. 30% do max. 20%.Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że podatnik VAT wzłożonej deklaracji wykazał: • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, • zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego wyższy od kwoty należnej, • różnicę podatku do obniżenia za następne okresy wyższą od kwoty należnej, • zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego, lub różnicę do obniżenia za następne okresy, apowinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego.

Page 79

79Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od towarów iusług (VAT) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEPonadto sankcja do 30% dotknie również podatników, którzy nie złożyli deklaracji VAT inie wpłacili należnego fiskusowi podatku VAT. W obecnym stanie prawnym za ujawnienie przez organy podatkowe braku deklaracji lub wpłaty VAT grożą podwyższone odsetki za zwłokę.100% wartości VAT-u zfałszywej fakturyProcent dodatkowego zobowiązania zwiększy się do 100% VAT naliczonego wynikającego z faktur, w przypadku stwierdzenia, że faktury zzawyżonym VAT naliczonym: • zostały wystawione przeznieistniejący podmiot, • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, • zawierają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne zrzeczywistością, • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 Kodeksu cywilnego - wczęści dotyczącej tych czynności.

Page 80

80 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH (PCC) Podatek od czynności cywilno-prawnychPodatek ten nakłada się wwysokości od 0,5% - 2% na niektóre rodzaje transakcji (np. sprzedaż, wymiana praw, pożyczki), które nie są zwykle objęte VAT. Z reguły transakcje objęte podatkiem VAT są zwolnione z podatku od czynności cywilno-prawnych (z wyjątkiem transakcji dotyczących nieruchomości iakcji/udziałów). Zakup nieruchomości: 2,0%Umowa spółki: 0,5% Pożyczka:- wspólnik spółki osobowej: 0,5%- udziałowiec współkach kapitałowych: zwolnieniePożyczki od właściciela/udziałowca: 0,5%

Page 81

81Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Kontrola podatkowa ipostępowanie sądowe wPolsce PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEKONTROLA PODATKOWA IPOSTĘPOWANIE SĄDOWE WPOLSCECel Weryfikacja wywiązywania się z obowiązków wynikających zprzepisów prawa podatkowego.Zakres kontroli: Określany wzawiadomieniu ozamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (w określonych przypadkach kontrola może być wszczęta bez wcześniejszego zawiadomienia).Kontrola przeprowadzona przezUrząd Skarbowy Urząd skarbowy sporządza protokół, który może służyć jako dowód wpostępowaniupodatkowym. Metoda kontroli Określa się, czy podatki były płacone na czas. Jeżeli naliczane są odsetki za zwłokę, organ podatkowy wydaje zawiadomienie owymiarze podatku wwysokości należnego podatku, natomiast odsetki za zwłokę są stałe. Kontrola podatkowa przeprowadzana przezzespół kontroli finansowej Sprawdza się, czy podatnik zgłosił swoje zobowiązania podatkowe odpowiednio co do przedmiotu ikwoty. Jeśli stwierdza się obowiązek podatkowy, wydaje się oddzielną decyzję podatkową.Podatnicy mogą korzystać wPolsce znastępujących praw wzakresie sprawpodatkowych: • Odwołanie od decyzji, • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, • Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, • Postępowanie przedEuropejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Page 82

82 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Ordynacja podatkowa ORDYNACJA PODATKOWAWeryfikacja kontrahentaPodatnicy mogą uzyskać od urzędów skarbowych zaświadczenie dotyczące następujących informacji dotyczących ich kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą: • potwierdzenia, że kontrahent złożył (lub nie złożył) deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, • potwierdzenia, że kontrahent ujął (lub nie ujął) wzłożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych, • potwierdzenia, że kontrahent zalega (lub nie zalega) w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.Dowody wpostępowaniu podatkowymW otwartym katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym mogą się znajdować dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.Nabycie sprawdzającePolega na nabywaniu przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) towarów lub usług wcelu sprawdzenia wywiązania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego wzakresie: • Ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej; • Wydawania nabywcy paragonu fiskalnego. Dokonywane jest na podstawie legitymacji służbowej i stałego upoważnienia udzielanego przez naczelnika US lub UCS.

Page 83

83Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Odsetki na dzień 01.01.2023 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE ODSETKI NA DZIEŃ 01.01.2023Odsetki za zwłokę podatkowąOdsetki za zwłokę podatkową wznoszą dwukrotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, nie mniej jednak niż 8,5% (aktualnie 16,5%).Odsetki ustawowe • 10,25% (odsetki ustawowe), • 20,50% (odsetki maksymalne).Odsetki ustawowe za opóźnienie • 12,25% (odsetki za opóźnienie), • 24,50% (maksymalne odsetki za opóźnienie).Odsetki za opóźnienie wtransakcjach handlowychStopa odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 16,75%.Stawki obniżone Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę wwysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.Czynny żal Zawiadomienie podatnika o popełnieniu przez niego czynu zabronionego wyłącza karalność tego czynu, jeśli: • nastąpi, zanim organ podatkowy zidentyfikuje dany fakt, oraz • wraz ze złożeniem zawiadomienia zostaną uregulowane zgłaszane uchybienia.Czynny żal nie uchroni podatnika przed karą, jeżeli przed złożeniem czynnego żalu wraz z korektą zostanie wszczęte w jego sprawie postępowanie przygotowawcze oprzestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Page 84

84 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Limity podatkowe w2023 r.Stawka podwyższona Stawka odsetek za zwłokę wynosi, 150% stawki podstawowej (obecnie 24,75%) w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów iusług, w podatku akcyzowym oraz w cłach. Stawka ta będzie stosowana w przypadku, gdy organ podatkowy wykryje w toku procedur podatkowych (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25% kwoty należnej iwyższej niż kwota 5 x minimalne wynagrodzenie albo brak deklaracji izapłaty podatku. LIMITY PODATKOWE W2023 R.Obowiązujące w2023r. limity dochodów dotyczące między innymi, statusu małego przedsiębiorcy • Mały podatnik wPIT / CIT - 9.654.000,00 PLN • Mały podatnik wrozumieniu ustawy oVAT - 5.793.000,00 PLN. • Limit przychodów uprawniających do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to 2.000.000,00 EUR, co odpowiada kwocie 9.654.000,00 PLN. • Kwota przychodów netto zobowiązująca do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie orazspółdzielnie socjalne - 9.654.000,00 PLN. • Maksymalna łączna wartość odpisów amortyzacyjnych w roku wramach amortyzacji jednorazowej - 100.000,00 PLN

Page 85

85Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEUMOWY OUNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA (DTA)Umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania:Polska zawarła umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania z90 krajami, zktórych 86 weszło wżycie. Umowy te wzorowane są na Konwencji Modelowej OECD.Odmiennie uregulowane jest prawo opodatkowania wprzypadku zbycia udziałów przezspółki zajmujące się handlem nieruchomościami. Zgodnie z Konwencją Modelową OECD prawo opodatkowania posiada w przypadku „share deals” w pozytywnie zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania nie państwo rezydencji sprzedawcy, lecz państwo, wktórym znajduje się nieruchomość.Określone w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania stawki podatku można zastosować tylko wtedy, gdy podatnik posiada certyfikat dot. miejsca zamieszkania, tj. certyfikat rezydencji wystawiony przezurząd skarbowydanego kraju.KrajData wejścia wżycie Klauzula dot.nieruchomości Dywidendy* w %:Odsetki w %: Licencje w %: Albania 27.06.94 nie 5/10 10 5Armenia 27.02.05 tak 10 5 10Australia 04.03.92 tak 15 10 10Austria 01.04.05 tak 5/15 0/5 5Azerbejdżan 20.01.05 tak 10 10 10Bangladesz 28.01.99 nie 10/5 10 10Białoruś 30.07.93 nie 10/15 0/10 0Belgia 29.04.04 tak 10 0/5 0/5Bośnia i Hercegowina07.03.16 tak 5/15 10 10Bułgaria 10.05.95 nie 10 0/10 5Kanada 08.12.12 tak 0/5/15 10 5/10Chile 30.12.03 nie 5/15 15 5/15Chiny 07.01.89 nie 10 0/10 10Chorwacja 11.02.96 tak 5/10 0/10 10CyprProtokół - 09.11.12nie 0/5 0/5 5Czechy 13.06.12 nie 5 0/5 10Dania 31.12.02 tak 0/5/15 0/5 5Egipt 16.07.01 tak 12 12 12Estonia 09.12.94 nie 5/15 0/10 10Etiopia 14.02.18 tak 10 10 10Finlandia 11.03.10 nie 0/5/15 5 5Francja 12.09.76 tak 5/15 0 0/10

Page 86

86 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania (DTA)KrajData wejścia wżycie Klauzula dot.nieruchomości Dywidendy* w %:Odsetki w %: Licencje w %: Gruzja 31.08.06 nie 10 8 8Niemcy 19.12.04 tak 5/15 0/5 5Grecja 28.09.91 nie 19 10 10Guernsey 01.10.14 nie - - -Węgry 10.09.95 nie 10 0/10 10IslandiaProtokół - 08.12.12tak 5/15 0/10 10Indie 26.10.89 tak 10 10 15Indonezja 25.08.93 tak 10/15 0/10 15Iran 01.12.06 nie 7 10 10Irlandia 22.12.95 tak 0/15 0/10 0/10Wyspy Man 28.10.11 nie - - -Izrael 30.12.91 tak 5/15 5 5/10Włochy 26.09.89 nie 10 0/10 10Japonia 23.12.82 tak 10 0/10 0/10Jersey 01.12.12 nie - - -Jordania 22.04.99 nie 10 10 10Kazachstan 13.05.95 tak 10/15 0/10 10Korea 21.02.92 nie 5/15 0/10 5Kuwejt 25.04.00 nie 0/5 0/5 15Kirgistan 22.06.04 nie 10 10 10Łotwa 30.11.94 tak 5/15 0/10 10Liban 07.11.03 nie 5 5 5Litwa 19.07.94 tak 5/15 0/10 10LuksemburgProtokół - 11.12.12tak 0/15 0/5 5Malezja 05.12.78 nie 0 0/15 0/15Malta 22.11.11 tak 0/10 0/10 0/5Meksyk 06.09.02 nie 5/15 5/15 10Mołdawia 27.10.95 nie 5/15 10 10Mongolia 21.07.01 nie 10 10 5Czarnogóra 17.06.98 nie 5/15 10 10Maroka 23.08.96 nie 7/15 10 10Holandia 18.03.03 nie 5/15 0/5 5Nowa Zelandia 16.08.06 tak 15 10 10

Page 87

87Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Umowy ounikaniu podwójnego opodatkowania (DTA) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEKrajData wejścia wżycie Klauzula dot.nieruchomości Dywidendy* w %:Odsetki w %: Licencje w %: Norwegia 29.01.13 tak 0/15 5 5Pakistan 24.11.75 nie 15 0 15/20Filipiny 07.04.97 tak 10/15 0/10 15Portugalia 04.02.98 tak 10/15 0/10 10Katar 28.12.09 nie 5 5 5Rumunia 15.09.95 nie 5/15 0/10 10Rosja 22.02.93 tak 10 0/10 10Arabia Saudyjska01.06.12 tak 5 0/5 10Serbia 17.06.98 tak 5/15 10 10Singapur 06.02.14 tak 0/5/10 0/5 2/5Słowacja 21.12.95 tak 0/5 5 5Słowenia 10.03.98 tak 5/15 0/10 10RPA 05.12.95 nie 5/15 0/10 10Hiszpania 06.05.82 tak 5/15 0 0/10Sri Lanka 14.06.19 nie 10 10 10Szwecja 15.10.05 tak 5/15 0 5SzwajcariaProtokół - 17.10.11nie 0/15 0/5 0/5Syria 23.12.03 nie 10 10 18TajwanUstawa - 30.12.16nie 10 10 3/10Tadżykistan 24.06.04 nie 5/15 10 10Tajlandia 13.05.83 nie 20 0/10 5/15Tunezja 15.11.93 nie 5/15 12 12Turcja 01.04.197 nie 10/15 0/10 10Ukraina 11.03.94 tak 5/15 0/10 10Zjednoczone Emiraty Arabskie21.04.94 nie 0/5 0/5 5Wielka Brytania 27.12.06 tak 0/10 0/5 5USA 23.07.96 tak 5/15 0 10Uzbekistan 29.04.95 nie 5/15 10 10Wietnam 20.01.95 nie 10/15 10 10/15Zimbabwe 28.11.94 nie 10/15 10 10(*) Zwolnienie zpodatku uźródła zgodnie zdyrektywą dot. spółek posiadających większość udziałów orazspółek zależnych (Parent-Subsidiary-Directive). (-) Umowy nie zawierają postanowień dotyczących dywidend, odsetek ilicencji.

Page 88

88 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Typy leasinguInwestowanie wPolsce wroku 2023 LEASINGTYPY LEASINGUTypy leasingu W swojej codziennej pracy przedsiębiorcy mają do czynienia z dwoma rodzajami leasingu: operacyjnym i finansowym. Te dwie definicje również wynikają z przepisów podatkowych. Wybór formy zależy wyłącznie od podatnika korzystającego z umowy leasingu, która może zależeć od potrzeb uregulowania kosztów podatkowych orazprzewidywanego okresu użytkowania przedmiotu leasingu. Leasing operacyjny Przy tej formie umowy uznaje się, że przedmiot leasingu należy do aktywów strony finansującej (na przykład firmy leasingowej). Tak więc to strona finansująca jest zobowiązana do dokonywania odpisów amortyzacyjnych iponoszenia kosztów amortyzacji. Niemniej jednak raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu strony korzystającej z przedmiotu leasingu; podatek VAT i opłata wstępna dodawane są do tych rat. Suma rat ustalonych wumowie, pomniejszona o należny VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej takiego środka trwałego. Po upływie okresu obowiązywania umowy, leasingobiorca jest uprawniony do odkupienia przedmiotu leasingu. Leasing finansowyWybierając ten rodzaj umowy leasingu, podatnik musi wiedzieć, że przedmiot takiej umowy uważa się za składnik aktywów osoby korzystającej. Tak więc, wprzeciwieństwie do leasingu operacyjnego, to korzystający zobligowany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ponoszenia kosztów amortyzacji. Dodatkowo korzystający może uznać wyłącznie odsetki stanowiące część raty leasingowej za koszt uzyskania przychodu. Podatek VAT płaci się w całości z góry wraz z pierwszą ratą, natychmiast po odebraniu przedmiotu umowy. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po opłaceniu ostatniej raty.

Page 89

89Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Typy leasingu PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEGłówne różnice: Leasing operacyjny Leasing finansowyAmortyzacja Obowiązek strony finansującejObowiązek strony korzystającejOkres obowiązywaniaWięcej niż 40% okresu amortyzacji przedmio-tu (nieruchomości - co najmniej 10 lat) Ponad 12 miesięcy Koszty uzyskania przychodu Korzystający uzna-je raty netto iopłatę początkową za koszty uzyskania przychoduKorzystający uznaje odsetki stanowiące część raty orazkoszty amorty-zacji za koszty uzyskania przychoduVATDodany do rat leasin-gowychOpłacany zgóry wrazzpierwszą ratą Wykup W zależności od tempa amortyzacji iterminu wykupuPo zapłacie ostatniej raty przedmiot leasingu staje się własnością korzystającegoGłówne zalety finansowania zakupu dowolnego majątku przy pomocy leasingu w przeciwieństwie do wykorzystania własnego kapitału lub kredytów bankowych to: • stosunkowo łatwy dostęp oraz fakt, że nawet start-up’y mogą korzystać z finansowania leasingowego. • firmy leasingowe nie wymagają historii kredytowej wprzypadku nowych klientów, w przeciwieństwie do banków, które zwykle wymagają historii kredytowej i 2 lat istnienia wnioskodawcy popartych dwoma zamkniętymi latami podatkowymi. • wszystkie poniesione koszty finansowania podlegają odliczeniu od podatku niezależnie od wybranej opcji leasingu.Większość umów zawieranych na polskim rynku to umowy leasingu operacyjnego; wynika to z faktu, że wprzypadku leasingu finansowego podatek VAT musi być płacony wcałości z góry, co uszczupla płynność finansową firmy.Wybór leasingu operacyjnego jest również zalecany w przypadku, gdy planowany okres eksploatacji przedmiotu leasingu jest krótkoterminowy. wtakim przypadku miesięczne raty leasingowe będą bardzo wysokie, co zmniejszy dochód do opodatkowania, atym samym podstawę opodatkowania stosowaną do comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego.

Page 90

90 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNeInwestowanie wPolsce wroku 2023 SYSTEM UBEZPIECZEŃ WPOLSCESKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEObowiązki pracodawcy wobec ZUS Polscy pracodawcy mają obowiązek ponoszenia kosztów ubezpieczenia społecznego na rzeczZakładu Ubezpieczeń Społecznych isą płatnikami składek do ZUS iNarodowego Funduszu Zdrowia.Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników i pracodawcy obliczane są od przychodu brutto pracownika. Pracodawca jest odpowiedzialny za potrącanie i przekazywanie pełnej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (część pracownika i pracodawcy) do odpowiednich organów. Stawki składek na ubezpieczenie społeczne wroku bieżącym są następujące:Ubezpieczenie Pracodawca Pracownik emerytalne 9,76% 9,76%rentowe 6,5% 1,5%chorobowe Nie dotyczy 2,45%wypadkowe Między 0,67% a3,33% Nie dotyczy zdrowotne Nie dotyczy 9,00%FunduszPracy (FP) 2,45% Nie dotyczyFunduszGwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)0,10% Nie dotyczyPodstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wroku 2023 nie może być większa od kwoty 208.050,00 PLN.Ubezpieczenie społeczne wPolsce System ubezpieczeń społecznych wPolsce ma charakter powszechny i obowiązkowy. Ubezpieczenie społeczne obejmuje osoby, które są, między innymi, pracownikami, osobami pracującymi na podstawie umów zlecenia lub prowadzą działalność gospodarczą. UWAGA: • Ubezpieczenie społeczne w Polsce obejmuje obywateli UE na takich samych zasadach, jak obywateli polskich. • Od roku 2022 brak jest możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Page 91

91Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Ubezpieczenie emerytalno-rentowe PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCE UBEZPIECZENIE EMERYTALNO-RENTOWEUbezpieczenie emerytalno-rentowe Ubezpieczenie emerytalno-rentowe ma na celu: • wypłatę świadczeń emerytalnych dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny (emerytura), • wypłatę świadczeń wprzypadku niezdolności do pracy zpowodu choroby (renta). Płatnikiem należnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawca.Emerytura jest przyznawana kobietom, które ukończyły co najmniej 60 rok życia orazmężczyznom, którzy ukończyli co najmniej 65 lat.Decyzje o przyznaniu emerytury lub renty są podejmowane przezorgany Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe miejscowo dla miejsca zamieszkania osoby, która ubiega się o świadczenia. Postępowanie wsprawie przyznania emerytury/renty rozpoczyna się po złożeniu wniosku przezwnioskodawcę. PAŃSTWA BIURO KSIĘGOWE IPODATKOWE!Jeśli mają Państwo pytania dotyczące księgowości, podatków lub innych aspektów prawa podatkowego wPolsce, prosimy okontakt znaszym zespołem doradców.DZIAŁ KADR IPŁAC (HR)DANUTA SMOLNICKAManagerBiuro rachunkowe ipodatkoweLokalizacja: Poznań

Page 92

92 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Ubezpieczenie wrazie niezdolności do pracy UBEZPIECZENIE WRAZIE NIEZDOLNOŚCI DO PRACYUbezpieczenie w razie niezdolności do pracy gwarantuje świadczenia pieniężne w razie utraty dochodów związanych z ryzykiem inwalidztwa (niezdolności do pracy) lub śmierci żywiciela rodziny. Wtakiej sytuacji osobom, które płacą składki na to ubezpieczenie, przyznawane są renty inwalidzkie z tytułu niezdolności do pracy, które zastępują wynagrodzenie lub przychód, a w przypadku śmierci ubezpieczonego, członkom jego/jej rodziny może wtakim przypadku również zostać przyznana renta rodzinna.Składka na ubezpieczenie rentowe stanowi 8% podstawy wymiaru składek, gdzie 6,5% pochodzi ze środków pracodawcy, a1,5% ze środków pracownika. Renta inwalidzka ztytułu niezdolności do pracyRenta inwalidzka z tytułu niezdolności do pracy może być przyznana ubezpieczonemu, który spełnia wszystkie poniższe warunki: • Został uznany za osobę, która jest częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, • Udowodni staż pracy - okresy składkowe inieskładkowe, • Niezdolność do pracy rozpoczęła się wokresach ściśle określonych wustawie. Osoba, która jest całkowicie niezdolna do pracy to osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Osoba, która jest częściowo niezdolna do pracy to osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnej zpoziomem kwalifikacji tej osoby. Niezdolność do pracy i jej poziom jest orzekana przez lekarza-orzecznika, dyplomowanego lekarza medycyny pracy zZakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucję orzekającą pierwszej instancji. Wnioskodawca ma prawo zgłosić zastrzeżenia do opinii lekarza do Komisji Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jako instytucji orzekającej drugiej instancji.Renta rodzinnaRenta rodzinna jest przyznawana uprawnionym członkom rodziny osoby, która wchwili śmierci: • miała ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania, • miała ustalone prawo do emerytury pomostowej, • miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania, • pobierała zasiłek przedemerytalny, • pobierała świadczenie przedemerytalne, • pobierała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Page 93

93Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Ubezpieczenia społeczne ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEUBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZTYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY ICHORÓB ZAWODOWYCHUbezpieczenia społeczne ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowychUbezpieczenie ztytułu wypadków przy pracy ichorób zawodowych obejmuje, między innymi, pracowników, osoby, które pracują na podstawie umowy-zlecenia, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Świadczenia ztytułu wypadków przy pracy orazchorób zawodowych mogą być przyznane osobie ubezpieczonej. Są to: • Zasiłek chorobowy zubezpieczenia wypadkowego - wypłacany jest dla osoby ubezpieczonej, której niezdolność do pracy powstała wwyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. • Zasiłek rehabilitacyjny - wypłacany jest po zakończeniu zasiłku chorobowego, jeśli ubezpieczony nie jest w stanie pracować, a dalsze leczenie lub rehabilitacja daje tej osobie szansę na odzyskanie zdolności do pracy. • Jednorazowe odszkodowanie - przysługuje osobie ubezpieczonej, która doznała trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny zmarłego ubezpieczonego, lub osoby, która pobierała rentę inwalidzką. • Renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. • Renta szkoleniowa - jest przyznawana osobie, wprzypadku której orzeczono, że przekwalifikowanie jest zasadne ze względu na niezdolność do pracy wobecnym zawodzie z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. • Renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do renty inwalidzkiej z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe waha się od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru składek. Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest wcałości pokrywana przezpracodawcę.

Page 94

94 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Ubezpieczenie społeczne ztytułu choroby imacierzyństwaUBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZTYTUŁU CHOROBY IMACIERZYŃSTWAUbezpieczenie społeczne ztytułu choroby imacierzyństwa Osoby, które są obowiązkowo ubezpieczone na wypadek choroby i macierzyństwa to przede wszystkim pracownicy. Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, które, między innymi: pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzą pozarolniczą działalność, mogą być także ubezpieczeni, dobrowolnie, ztytułu choroby imacierzyństwa. Kwota składki chorobowej wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek. Składka jest pokrywana ze środków ubezpieczonego. Następujące świadczenia wypłacane są ztytułu ubezpieczenia wrazie choroby imacierzyństwa: Zasiłek chorobowy Zasiłek chorobowy / wynagrodzenie chorobowe przyznaje się ubezpieczonemu, który zachorował w okresie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Osoba, która jest obowiązkowo objęta ubezpieczeniem chorobowym, zyskuje prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Osoba, która jest objęta tym ubezpieczeniem dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku chorobowego po okresie 90 dni ciągłego ubezpieczeniachorobowego. Zasiłek chorobowy przyznaje się ubezpieczonemu wwysokości 80% podstawy wymiaru składek orazna okres hospitalizacji - wwysokości 80% podstawy wymiaru składek. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem wdrodze do pracy lub zpracy, przy pracy, wokresie ciąży lub dotyczy dawcy tkanek, komórek lub narządów, wtedy zasiłek chorobowy jest wypłacany wwysokości 100% podstawy wymiaruskładek. Zasiłek rehabilitacyjny Zasiłek rehabilitacyjny przysługuje ubezpieczonemu, który nie może już dłużej otrzymywać zasiłku chorobowego, ale nadal jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja daje mu szansę, aby ponownie być zdolnym do pracy.

Page 95

95Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEZasiłek ten jest przyznawany na okres niezbędny, aby dać danej osobie szansę na odzyskanie zdolności do pracy, ale nie dłużej niż na okres 12miesięcy.Zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej kobiecie, która w okresie obowiązywania ubezpieczenia chorobowego lub w czasie urlopu wychowawczego: • rodzi dziecko, • przyjmuje na wychowanie dziecko do 7 roku życia, aw przypadku dziecka, w odniesieniu do którego orzeczono odroczenie obowiązku szkolnego - do 10 roku życia oraz kobiecie, która rozpoczęła postępowanie oadopcję przed SądemRodzinnym • przyjmuje na wychowanie, w charakterze rodzica zastępczego, zwyjątkiem zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 lat, a w przypadku dziecka, w odniesieniu do którego orzeczono odroczenie obowiązku szkolnego - do 10 roku życia.Zasiłek macierzyński jest wypłacany wokresie urlopu macierzyńskiego - przez 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka. wprzypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka od 31 do 37 tygodni. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu przezpracownika urlopu macierzyńskiego.Zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje wwymiarze do: • 32 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz w przypadku przyjęcia na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia lub przyjęcia na wychowanie jako rodzina zastępcza z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej jednego dziecka do 7 roku życia, awprzypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję oodroczeniu obowiązku szkolnego do dziesiątego roku życia. • 34 tygodni - wprzypadku urodzenia przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci orazw przypadku równoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga lub więcej dzieci.Z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego rodzice mogą korzystać także równocześnie, z tym że łączny wymiar zasiłku przysługujący obojgu rodzicom nie może przekroczyć odpowiednio 32 lub 34tygodni.Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy przysługuje przezokres, gdy niezbędna jest opieka nad zdrowym dzieckiem poniżej 8 roku życia, chorym dzieckiem do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym, jeśli ubezpieczony opiekuje się zdrowym dzieckiem poniżej 8 roku życia lub chorym dzieckiem poniżej 14 roku życia. Jeśli dana osoba opiekuje się chorym dzieckiem wwieku powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, zasiłek przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni. Zasiłek wypłacany jest wwysokości 80% podstawy wymiaru składek.

Page 96

96 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)PPK jest systemem długoterminowego, prywatnego oszczędzania, tworzonym i współfinansowanym przez pracowników, pracodawców i państwo. PPK dotyczą każdej osoby zgłoszonej do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego tj. wszystkich osób zatrudnionych na umowy o pracę, oskładkowane umowy cywilnoprawne, członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie - dotyczy to również obcokrajowców. Objęcie Programem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) odbywa się na następujących zasadach:Wiek pracownika Zasady obowiązywania PPKponiżej 18 roku życia nie podlegają18 – 55 lat obowiązkowe, chyba że ubezpieczony zrezygnuje55 – 70 lat dobrowolnie na wniosekpo ukończeniu 70 lat nie podlegająŚrodki zgromadzone na koncie PPK to prywatna własność pracownika, są one inwestowane wfundusze zdefiniowanej daty. Schemat wpłat wygląda następująco: • Wpłaty pracownika: wpłata podstawowa wynosi 2% wynagrodzenia brutto lub 0,5-2% wynagrodzenia, gdy pracownik zarabia poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo pracownik może zadeklarować wpłatę dobrowolną do 2% swojego wynagrodzenia. • Dopłaty Państwa: z Funduszu Pracy finansowana jest wpłata powitalna w wysokości 250,00 PLN oraz dopłata roczna w wysokości 240,00 PLN. Wpłata powitalna będzie ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK po upływie 3 pełnych miesięcy uczestnictwa w PPK, jeżeli za miesiące te dokonano wpłat. Dopłata roczna będzie wpłacana na rachunek pracownika najpóźniej do 15.04 następnego roku. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zasilenie swojego rachunku PPK w danym roku kalendarzowym kwotą nie mniejszą niż suma składek podstawowych naliczonych za okres 6 miesięcy od minimalnego wynagrodzenia. W przypadku gdy uczestnik PPK uzyskuje wynagrodzenie mniejsze od 120% minimalnego wynagrodzenia, dopłata stanowi 25% wskazanej kwoty. • Wpłaty pracodawcy: wpłata podstawowa wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, natomiast dodatkowa wpłata dobrowolna może zostać ustalona na poziomie do 2,5%. Wpłata dodatkowa może być przez pracodawcę różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia (umowa o zarządzanie) albo na podstawie regulaminu wynagradzania.

Page 97

97Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Składka zdrowotna z działalności gospodarczej PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCESKŁADKA ZDROWOTNA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDziałalność gospodarczaW 2022 roku weszły w życie zmiany polegające na modyfikacji sposobu naliczania składki zdrowotnej od wynagrodzenia oraz braku możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania. W przypadku podatników rozliczających się: • 19% podatkiem liniowym: » Składka wynosi 4,9% podstawy oskładkowania (dochodu). » Składka nie będzie jednak mogła być niższa niż kwota 9% najniższego wynagrodzenia (314,10 PLN). • zzastosowaniem skali podatkowej: » 9% podstawy oskładkowania liczone od dochodu • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych: » przychody do 60.000,00 PLN: 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (376,16 PLN) » przychody od 60.000,00 PLN do 300.000,00 PLN: 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (626,93 PLN) » przychody powyżej 300.000,00 PLN: 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (1.128,48 PLN) Członkowie Zarządu Oskładkowanie członków zarządu / menadżerów ztytułu powołania: 9% liczone od dochodu.Wspólnicy Spółek OsobowychOskładkowanie wspólników spółek osobowych: 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia brutto (626,93 PLN).

Page 98

98 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Partnerzy getsix®PARTNERZY getsix®Minione lata pokazały jak ważne jest szybkie reagowanie na zmiany gospodarcze, rynkowe i prawne. Jesteśmy tu, bo zawarliśmy trwałe i silne sojusze z naszymi partnerami i wspieramy się w budowaniu stabilnego biznesu.Partnerzy getsix® pragną skorzystać zokazji, aby podziękować wszystkim naszym klientom za obdarzenie nas zaufaniem i umożliwienie nam współpracy z Państwem oraz dostarczanie Państwu naszych usług biznesowych. Wyznajemy filozofię, że nasi pracownicy są nie tylko bogactwem naszej firmy, ale także sprawiają, że getsix® jest wyjątkowym isilnym partnerem dla naszych klientów. Ważne jest dla nas, abyśmy w tym ciągle zmieniającym się świecie dostarczali nieprzerwanie „wartość dodaną” dla naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie pełnego zakresu najlepszych w swojej klasie usług w zakresie: księgowość, kadr i płac, doradztwa podatkowego, prawnego i biznesowego uzupełnionego o usługi i rozwiązania IT oraz certyfikaty ISO 9001, ISO 14001. getsix® kontynuuje budowanie solidnej marki w Polsce ipoza jej granicami, poprzez utrzymywanie i rozwijanie naszych znormalizowanych procesów. W broszurze Inwestowanie w Polsce w roku 2023 staramy się uwzględnić najważniejsze zagadnienia podatkowe i prawne, które mogą być przydatne podczas rozpoczynania biznesu wPolsce. Przy corocznej aktualizacji staramy się wyselekcjonować najistotniejsze zmiany, które mogą mieć wpływ na państwa biznes w Polsce i podać je w przystępnej, krótkiej formie.Nasz zespół ekspertów i specjalistów pozostaje do Państwa dyspozycji i będzie nadal angażował się w obsługę Państwa firmy wsposób wykraczający poza Państwa oczekiwania.ZADBAJCIE PAŃSTWO OPODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ SWOJEJ FIRMY - getsix® ZAJMIE SIĘ RESZTĄ.

Page 99

99Item Code: P00006 (APR.23)Inwestowanie w Polsce w roku 2023Partnerzy getsix® PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEZgodność merytoryczna wszystkich powyższych informacji obowiązuje na dzień publikacji. Podane dane nie są objęte gwarancją.Zamknięcie wydania: 30.04.2023Publikacja: 2023Niniejsza publikacja została przygotowana przez getsix® we współpracy zTaxAGroup.Wszelkie prawa, wtym częściowe przedruki, reprodukcje fotomechaniczne czy wykorzystanie powyższych danych celem dalszego opracowania, zastrzeżone.Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby niniejsza publikacja zawierała rzetelne informacje. Jednakże nie wyklucza się drobnych nieścisłości. Wydawcy nie biorą odpowiedzialności za skutki wynikające zzastosowania powyższych przepisów wpraktyce.Celem uzyskania wiążących informacji prosimy obezpośredni kontakt zwydawcami.Nasze członkostwaNasze partnerstwo Nasze KompetencjeNasze certyfikaty

Page 100

102 PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE W POLSCEItem Code: P00006 (APR.23) Inwestowanie w Polsce w roku 2023Podstawowe dane dla inwestoraItem Code: P0006 (APR.23) Certyfikatylinkedin.com/company/getsixfacebook.com/getsixDÜSSELDORFKATOWICECzłonkostwa Partnerstwa KompetencjeWrocławul. Zwycięska 4553-033 WrocławTel.: +48 71 388 13 00Fax: +48 71 388 13 10Claus FrankMonika Martynkiewcz-FrankE-mail: wroclaw@getsix.plSzczecinul. Storrady Świętosławy 1a71-602 SzczecinTel.: +48 91 351 86 00Fax: +48 91 351 86 10Roy HeynleinE-mail: szczecin@getsix.plPoznańul. Wyspiańskiego 4360-751 PoznańTel.: +48 61 668 34 00 Fax: +48 61 668 34 10 Roy HeynleinE-mail: poznan@getsix.plBerlin - Representative OcePariser Platz 4aD-10117 BerlinDeutschlandTel.: +49 30 208 481 200 Fax: +49 30 208 481 210E-mail: berlin@getsix.deWarszawaSky Oce Centerul. Rzymowskiego 3102-697 WarszawaTel.: +48 22 336 77 00Fax: +48 22 336 77 10Ortwin-Uwe JentschE-mail: warszawa@getsix.plDüsseldorf - Representative OceFOMACON Business CenterMörsenbroicher Weg 191D-40470 DüsseldorfNiemcyTelefon: +49 211 972 670 00E-mail: duesseldorf@getsix.deISBN 978-83-947292-0-2 getsix.pl polska-ksiegowosc.pl hlb-poland.global